Etusivu » Kartoitusmenetelmät

Kartoi­tus­me­ne­telmät

SoTyDigin digio­saa­misen kartoi­tus­lomake 1.4

Yhdeksän osa-alueen kartoi­tus­lomake, jonka avulla voidaan auttaa asiakasta tunnis­tamaan ja sanoit­tamaan digio­saa­mistaan. Ohjaa­jalle kartoi­tus­lomake auttaa tunnis­tamaan asiak­kaalle tuttuja palve­luita sekä asettamaan kehit­ty­mis­ta­voit­teita. Kartoitus kannattaa tehdä yhdessä asiakkaan kanssa keskus­te­le­malla, jotta vaikeam­matkin kysymykset ymmär­retään oikein. Asiakas voi myös merkitä kohdat, jotka hän kokee erityisen tärkeäksi itselleen.

Lataa kartoi­tus­lomake tästä (pdf).

Kahoot-visa ja kartoi­tus­lomake

Kahoot! on interak­tii­vinen peliso­vellus, jonka avulla voidaan luoda kyselyitä ja tieto­kil­pailuja. Kahoot!-pelin avulla selvi­tettiin asiak­kaiden digitai­tojen lähtö­tasoa ja innos­tettiin ryhmä aiheen pariin.

Kirjau­tu­malla palveluun voit luoda omia tieto­kil­pai­lujasi. Pelaa­miseen tarvitsee vain älypu­he­limen, tabletin tai tieto­koneen ja peliin osallis­tutaan pin-koodin avulla osoit­teessa kahoot.it. Lataa esimerk­ki­ky­sy­mykset omaa peliäsi varten.

Kartoi­tus­lomake luotiin keskus­telun tueksi asiakkaan alkukar­toi­tuksen tueksi

Kahoot-visan ja kartoi­tus­lo­makkeen ovat kehit­täneet Karelia-amk:n sosio­no­mio­pis­ke­lijat.