Etusivu » Digiohjauksen tueksi

Digioh­jauksen tueksi

Asiakas­pro­fiilit

Miten sinä suhtaudut digita­li­saa­tioon? Millaisia asiak­kaita kohtaat ja millaisia digin käyttäjiä he ovat? Asiakas­pro­fiilien avulla voit tarkas­tella, mistä asioista asiakkaan digio­saa­misen ja ‑rohkeuden vahvis­ta­minen kannattaa aloittaa ja mitkä ovat ensisi­jaisia asioita. Asiakas­pro­fiilit on muodos­tettu kerää­mällä tietoa sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden asiak­kailta sekä kartoit­ta­malla heidän digitai­tojaan.

Lataa tästä asiakas­pro­fiilit ja ohjauksen teesit (pdf)

Sähköisten palve­lujen ohjaus­ti­lanne

Suunnit­te­lu­pohja sähköisten palve­luiden ohjaus­tuo­kiolle. Hyödynnä apuky­sy­myksiä, kun suunnit­telet asiak­kaiden ohjausta sähköisten palve­lujen parissa.

Lataa tästä suunnit­te­lu­pohja (pdf)

Tukena ohjaa­jalle: Keskeiset käsitteet digistä

Digisa­nasto on monesti hanka­lasti ymmär­ret­tävää ja samoille asioille voi olla olemassa monta käsitettä. Miten selit­täisit digita­li­saation asiak­kaillesi? Tutustu keskeisiin käsit­teisiin tämän materi­aalin avulla. Ota digio­saa­minen puheeksi ja käy keskus­teluja digistä niin yksilö­ohjaus- kuin pienryh­mä­oh­jaus­ti­lan­teissa.

Lataa tästä sanasto (pdf)

Digival­men­nuksen tukima­te­riaali (Outokummun digival­mennus 2023)

Työnha­ki­joille toteu­tetun pienryh­mä­muo­toisen digival­men­nuksen sisällöt kootusti. Koottu yhteis­työssä SoTyDigi- ja YTYÄ! ‑hankkeissa.

Lataa tästä tukima­te­riaali (pdf)

Palve­lusafari digival­men­nuksen keinona

Palve­lusa­fa­rilla asiakas kokeilee tiettyä ohjaajan antamaa digipal­velua tai ‑sivustoa. Palve­lusafari-menetelmää voi hyödyntää mm. digitai­tojen kartoit­ta­mi­seksi.

Lataa tästä (pdf)

Digio­saa­misen teesit

Lataa tästä (pdf)