Etusivu » Digitaitojen työkirja

Digitai­tojen työkirja

Digitai­tojen työkirja on kehitetty SoTyDigi ‑hankkeessa työikäisten palve­luiden asiak­kaille ja ammat­ti­lai­sille työvä­li­neeksi. Tavoit­teena oli saada asiak­kaille toimiva työkirja digitai­tojen avuksi ja tueksi. Työkirjan on kehit­tänyt sosio­no­mio­pis­kelija Nea Sundström.

Työkirja pitää sisällään digitai­toihin liittyvää materi­aalia. Työkirjan kautta asiakkaat saavat tukea ja rohkeutta digitai­toihin. Myös ammat­ti­laiset voivat hyödyntää työkir­jassa olevia harjoi­tuksia asiak­kaiden kanssa. Työkirja sisältää harjoi­tuksia, linkkejä sivus­toille ja videoihin, jotka auttavat digitai­tojen kehit­ty­mi­sessä.

“Osallistuin hankkeessa tehtäviin digival­men­nuksien työpa­joihin, joka antoi hyvän kuvan mitä kehit­tämäni työkirja voisi pitää sisällään. Osallistin ja keräsin tietoa asiak­kailta sekä ohjaa­jilta mitkä asiat ovat tärkeitä digio­saa­misen kantilta, ja tätä kautta työkirjan sisältö muodostui. Muistiin­pa­nojen perus­teella työkirjan teemoiksi nostin esille toimisto-ohjelmat, pikako­mennot, tieto­turva, hakusa­nojen käyttö, kuvien siirtä­minen sekä kirjan­merkin lisää­minen Google Chromessa.”

Nea Sundström

Työkirja on kohdis­tettu digia­roille digilait­teiden käyttä­jille. Digiaran taitotaso on heikko, mutta häneltä löytyy jokin digilaite ja verkko­yhteys. Digiarka tarvitsee tukea ja ohjausta digilaitteen käytössä. Digiarka henkilö saattaa kokea ahdis­tusta ja pelkoa tekno­lo­giaan liittyen. Digiaran henkilön on myös tärkeää olla rohkea ja kokeilla uusia asioita. Jokainen oppii uutta omassa tahdissaan, ja digio­saa­minen ei ole poikkeus. On tärkeää muistaa, että jokainen voi oppia käyttämään digitaa­lisia laitteita lähtö­ta­sosta huoli­matta.

Lue blogi­teksti digitai­tojen työkirjan kehit­tä­mis­pro­ses­sista: Työkir­jasta tukea ja apua digitai­tojen harjoit­teluun

Lataa digitai­tojen työkirja tästä