Etusivu » Blogi

Blogi

 • Työkir­jasta tukea ja apua digitai­tojen harjoit­teluun

  Tämän blogi­kir­joi­tuksen on kirjoit­tanut 3. vuoden sosio­no­mio­pis­kelija Nea Sundström. Olen ollut SoTyDigi-hankkeessa tekemässä syven­tävää harjoit­telua koskien sosio­nomin opintoja. Tein harjoit­teluni kehit­tä­mis­työnä ja kehitin digio­saa­misen työkirjan. Osallistuin harjoit­telun aikana digival­men­nusten työpa­joihin, jota kautta keräsin tietoa työkirjaa varten. Tässä artik­ke­lissa kerron kokemuk­siani millaista on ollut tehdä harjoit­telua hankkeessa ja esittelen kehit­tämäni työkirjan. Sosionomi digio­saa­misen kehit­täjänä Itselle kehit­tä­mistyö…

 • Digio­saa­minen on nopeimmin muuttuvaa osaamista — pysytkö vauhdissa mukana? 

  Tiedät varmas­tikin, että suoma­laista yhteis­kuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen digita­li­saation avulla. Monet liittävät digita­li­soi­tu­misen COVID-19-epide­­miaan, joka sysäsikin liikkeelle digitaa­listen palve­lujen merkit­tävän kasvun myös sosiaali- ja tervey­sa­lalla. Epidemia ei kuitenkaan ollut perim­mäinen lähtö­kohta digita­li­soi­tu­miseen, vaan jo useita vuosia aiemmin asetettu tavoite, että Suomi on edellä­kävijä digita­li­saa­tiossa ja tekni­sessä kehityk­sessä (Digita­li­soidaan julkiset palvelut ‑kärki­hanke 2015–2019 ja Digita­li­saation edistä­misen ohjelma…

 • Yhteis­ke­hit­tä­mistä asiakas- ja käyttä­jäym­mär­ryksen pohjalta digitai­tojen paran­ta­mi­seksi

  SoTyDigi-hankkeessa toteu­tettiin maakunnan sosiaali- ja työlli­syy­salan toimi­joille räätä­löity yhteis­ke­hit­tä­miseen osallistava palve­lu­muo­toi­lu­val­mennus syksyllä 2022. Koulut­tajina ja työpa­jojen fasili­taat­to­reina toimivat Sanna Soppela ja Maria Laukkanen Itä-Suomen Yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuk­selta. Valmen­nukseen osallis­tujat olivat Siun soten ja Pohjois-Karjalan kuntien sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­lujen sekä kehit­tä­mis­hank­keiden työnte­ki­jöitä. Valmen­nuksen tavoit­teena oli kehittää uusia ratkaisuja vahvis­tamaan asiak­kaiden ja työnte­ki­jöiden digio­saa­mista sosiaali- ja…

 • Erilaisia asiakas­ta­ri­noita digiyh­teis­kun­nasta

  Millaista digiyh­teis­kun­nassa on elää työttömän ihmisen näkökul­masta katsottuna? Millaisia heidän digitai­tonsa ovat? Miten digita­li­saation on vaikut­tanut heidän arkeensa ja palve­luiden käyttöön? Voivatko puutteel­liset digitaidot vaikuttaa työllis­ty­miseen? Tiedon­keruu asiak­kaita osallis­ta­malla Näihin ja muutamiin muihin kysymyksiin lähdimme hakemaan vastausta SoTyDigi-hankkeessa keväällä 2022. Sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden asiak­kaiden digitai­tojen ja digipal­ve­luiden käyttö­ko­ke­musten kartoit­ta­minen oli osa hankkeen kehit­tä­mis­pro­sessin ensim­mäistä vaihetta.…