Etusivu » Tapahtumat

Tapah­tumat

Rohkeasti Digiä!

6.–10.11.2023

Terve­tuloa osallis­tumaan tapah­tu­ma­vii­kolle, jossa teemana on digirohkeus. Miten meistä jokai­sesta voisi tulla rohkeampi digilait­teiden ja ‑palve­luiden parissa?

Viikolla on ohjelmaa niin verkossa kuin livenä Pohjois-Karjalan maakun­nassa. Ohjel­massa on mm. webinaareja, työpajoja ja tukea digin käyttöön. Viikon aikana saat tietoa mm. miten vältyt netti­hui­jauk­silta ja käytät digiä turval­li­sesti. Selätä digimörkö!

Ammat­ti­laiset saavat viikon aikana uusia työkaluja oman ja asiak­kaiden digio­saa­misen kehit­tä­miseen. Pääti­laisuus järjes­tetään Joensuussa tiistaina 7.11 klo 8:30–12, ja mukana on Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto sekä SiunSote. Tilai­suuteen voit osallistua myös verkossa.

Julkai­semme viikon aikana tällä netti­si­vulla myös monen­laista materi­aalia, kuten podcasteja ja videoita.

Osallistu sosiaa­li­sessa mediassa käyttäen tunnis­tetta #rohkeas­ti­digiä

Lataa tästä flyer ja kuva sosiaa­liseen mediaan.

Videot

Tutustu viikon asian­tun­ti­joihin videoilla ja kuule, mitä heillä on sanot­tavaa digiroh­keu­desta ja osalli­suu­desta. Entä mitä mieltä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ‑yhteisön opettajat ja opiske­lijat sekä kansa­laiset ovat omista digitai­doistaan ja miten digiroh­keutta voisi lisätä?Katso videot klikkaa­malla linkkejä alta!

Asian­tun­ti­ja­haas­tat­telut:
Piia Niilola, Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto
Minna Piirainen, Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto
Irina Laati­kainen, Siun sote
Laura Karvinen, Siun sote ja Tiina Soininen, Karelia-amk

Yleisö­gallup

Ohjelma 

Lataa tästä tulos­tet­tavat ohjel­maflyerit: ammat­ti­lais­ta­pah­tumatkansa­lais­ta­pah­tumat

Onko etäosal­lis­tu­minen sinulle uutta? Lue tästä ohjeet etäosal­lis­tu­miseen.

MAANANTAI 

6.11. klo 10–11, Ole kuulolla: Viritä radiosi taajuu­delle 92,8 MHz (Joensuu) ja kuuntele mistä on kysymys digiroh­keu­dessa ja ‑osalli­suu­dessa. Miten meistä voisi jokai­sesta tulla rohkeampi digin käyttäjä? Radiossa keskus­te­le­massa SoTyDigi-hankkeen projek­ti­pääl­likkö Jaana Kurki ja projek­ti­asian­tuntija Nadja Marjomaa. Kuuntele tästä radio­lä­he­tyksen tallenne.

6.11. klo 12:30–14, Diginy­ky­tilan kartoitus, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, A126 –luokka, Arki digittää ‑hanke 
Diginy­ky­ti­lan­kar­toitus on työväline, joka auttaa arvioimaan yhteisösi valmiuksia ja kykyä tukea yhteisön jäsenten digio­sal­li­suuden ja ‑toimi­juuden toteu­tu­mista. Kohtaa­mi­sessa saat pereh­dy­tyksen Arki digittää ‑hankkeessa kehitetyn työvä­lineen eli diginy­ky­tilan kartoi­tuksen käyttöön. Lisäksi opit tunnis­tamaan tekijöitä, jotka luovat eriar­voi­suutta ihmisten välille digiar­jessa. Työväline tukee sinua niin yksilön, kuin yhteisön digio­sal­li­suuden edistä­mi­sessä. Kartoi­tuk­sessa huomioidaan kaikki yleisesti tunnis­tetut digikuilut ja se jakautuu kolmeen tavoi­tea­lu­eeseen: 
1. Digilaitteet ja verkko­yh­teydet 
2. Asenteet, arjen digituki ja digitaidot 
3. Digin hyödyt ja vaiku­tukset 
Tavoit­teena on, että työvä­lineen avulla yhteisösi kyky huomioida ja tukea digio­sal­li­suuden ja ‑toimi­juuden toteu­tu­mista arjessa kasvaa.

6.11. klo 14–15:30, Tekoäly: Digihömppää vai seuraava älypu­helin?, webinaari, Living Lab-hanke 
Tule kuulemaan, kysymään ja keskus­te­lemaan tekoä­lystä sote- ja hyvin­voin­tialla. Saatat miettiä, mitä mahdol­li­suuksia ja riskejä tekoälyyn liittyy. Mitä sinun olisi hyvä olisi tietää tekoä­lystä käytän­nössä? Etsitään vastauksia yhdessä! Webinaarin asian­tun­tijana toimii Miikka Kostian, Koodi­Buddha, sote- ja IT-alan yrittäjä ja ohjel­mis­to­tuo­tannon insinööri.

TIISTAI 

7.11. klo 8:30–12 Digimo­ti­vaa­tiota ja ‑rohkeutta etsimässä — Työvä­li­neitä sote- ja työlli­syy­salan ohjaukseen, seminaari & webinaari 
Paikka: Tikka­rinne-kampus, E‑talon auditorio (Tikka­rinne 9) ja etäyh­tey­dellä.

8:30 Kahvit ja ilmoit­tau­tu­minen (paikan päällä osallis­tu­ville)
9:00 Digio­sal­li­suuteen kannus­ta­massa pitkien välimat­kojen päähän –  Jaana Kurki, SoTyDigi ‑hanke — Katso tallenne
9:20 Digirohkeus ja tulevai­suuden digitaidot – Piia Niilola ja Minna Piirainen, Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto — Katso tallenne
9:50 Digimo­ti­vaatio — mitä se tarkoittaa työnte­ki­jöille? – Irina Laati­kainen & Laura Karvinen, Siun sote — Katso tallenne
10:20 Teema­kes­kus­te­lujen ohjeistus 
10:30 Siirty­minen ja jaloit­te­lu­tauko
10:40 Teema­kes­kus­telut
11:40 Teema­kes­kus­te­lujen yhteenveto — Lue PDF
12:00 Tilaisuus päättyy
Lämpi­mästi terve­tuloa kuulemaan kiinnos­tavia asian­tun­ti­ja­pu­heen­vuoroja digimo­ti­vaa­tiosta ja ‑rohkeu­desta sote- ja työlli­syy­sa­lalla ja keskus­te­lemaan, millaisin keinoin voimme löytää digiroh­keuden. Tilai­suu­desta saat välineitä työsi tueksi.

7.11. klo 9–14, Digitiistai — digineu­vontaa Outokum­mussa, Sänki­not­konkatu 6, Välke ry
Henki­lö­koh­taista digineu­vontaa ja digitukea Outokummun keskus­tassa. Voit kysyä mieltä mitä tahansa laitteisiin tai sovel­lukseen liittyen. Ratkai­semme laitteiden kanssa olevat ongelmat yhdessä kanssasi. Käynti tiloi­himme on S‑Market Outokummun vasta­päätä, raken­nuksen takana. Terve­tuloa!

7.11. klo 12–14 Maksu­tonta digineu­vontaa Kansa­lais­ta­lolla, Torikatu 30, Joensuu, Pohjois-Karjalan Sosiaa­li­tur­vayh­distys ry
Haluai­sitko apua ja neuvoja tieto­koneen, inter­netin tai kännykän perus­käyttöön? Digineuvoja paikalla vastaa­massa kaiken­laisiin kysymyksiin ja autta­massa digilait­teiden kanssa.

7.11. klo 14–15, Diginy­ky­tilan kartoitus, webinaari, Arki digittää ‑hanke
Diginy­ky­ti­lan­kar­toitus on työväline, joka auttaa arvioimaan yhteisösi valmiuksia ja kykyä tukea yhteisön jäsenten digio­sal­li­suuden ja ‑toimi­juuden toteu­tu­mista. Kartoi­tuk­sessa huomioidaan kaikki yleisesti tunnis­tetut digikuilut ja se jakautuu kolmeen tavoi­tea­lu­eeseen: 
1. Digilaitteet ja verkko­yh­teydet 
2. Asenteet, arjen digituki ja digitaidot 
3. Digin hyödyt ja vaiku­tukset 
Kartoitus auttaa havait­semaan kehit­tä­mis­tar­peita ja suuntaamaan toimen­pi­teitä digio­saa­misen ja ‑osalli­suuden edistä­mi­seksi arjessa. Tavoit­teena on, että työvä­lineen avulla yhteisösi kyky huomioida ja tukea digio­sal­li­suuden ja ‑toimi­juuden toteu­tu­mista arjessa kasvaa. Tule kuulemaan diginy­ky­tilan kartoi­tuk­sesta webinaa­riimme! 

KESKIVIIKKO 

8.11. klo 9–14, Pop up digitai­tojen paja, kauppa­keskus Centrum, Luotsin tilat, Kauppakatu 29, Joensuu, Joensuun Taitamo 
Terve­tuloa digitai­tojen pajaan, jossa saat apua ja tukea digiasioihin! Tule kysymään sinua askar­rut­ta­vista asioista, sähköi­sestä asioin­nista ansio­luet­telon päivit­tä­miseen. Paja on avoinna klo 9–14, ja voit osallistua sinulle sopivana ajankohtana. Digitukea toteut­tavat Joensuun Taitamon IT-tiimi­läiset. 

8.11. klo 13–14, Digiso­te­keskus — helpo­tusta sote-asiointiin, webinaari, Siun sote
Webinaarin aikana käydään läpi mitä on digiso­te­keskus ja millaisia palve­luita se tarjoaa. Webinaari on suunnattu kaikille digitaa­li­sesta asioin­nista kiinnos­tu­neille. Tule kuulemaan, miten digiso­te­keskus voi helpottaa arjen asioin­tiasi sosiaali- ja terveys­pal­ve­luissa! 

8.11. klo 14–15, Mie tahon täyttä elämää ‑verkko­kahvila, etäyhteys, Kehitys­vam­maisten palve­lusäätiö
Mieti­tyt­tääkö oma ikään­ty­misesi sinua? Tuntuuko että et pysy mukana digiju­nassa? Miten selättää digimörkö? Keskus­tellaan kahvin äärellä! 

TORSTAI 

9.11. klo 10–11, Siun soten sähköiset terveys­pal­velut, webinaari, Siun sote, Meijän Digi ‑hanke
Terve­tuloa tutus­tumaan webinaa­ris­samme Siun sotessa käytössä oleviin sähköisiin terveys­pal­ve­luihin: verkko­sivut ja ajanvaraus, Omakanta, Omaolo.

9.11. klo 11–12, Lähde vertai­soh­jaa­jaksi! Severin Paja, Kauppakatu 23 A (Joen Helmen toinen kerros, sisään­käynti torin puolelta), Joensuu, Joen Severi ry 
Severi rekrytoi uusia digitai­toisia ikäih­misiä vertai­soh­jaa­jiksi. Terve­tuloa kuulemaan lisää vertai­soh­jaajana toimi­mi­sesta!  

9.11. klo 12–15, Maksu­tonta digineu­vontaa, Ylämyllyn seura­kun­tatalo, Katajakuja 1, YTYÄ!-hanke ja Välke ry
Neuvonta on tarkoi­tettu henki­löille, jotka tarvit­sevat apua sähköisiin palve­luihin tai digilait­teisiin liittyvien asioiden kanssa. Neuvonta on luotta­muk­sel­lista ja toteut­tajana Liperin kunnan työhön­val­men­tajat yhdessä Välke ry:n DigiäNYT!-hanketyöntekijöiden kanssa. Paikalle voi tulla oman laitteen kanssa, mutta se ei ole välttä­mä­töntä, sillä käytössä on asiakas­tie­to­ko­neita. Kahvi­tar­joilu!  

9.11. klo 12–14, Digirohkeat kaverit, kohtaa­mis­paikka MieTe sali, Kirkkokatu 18 a A (Ahjoa vasta­päätä), Joensuu, Digiloik­karit ja Digio­sal­lisuus Pohjois-Karja­lassa ‑hankkeet  
Tule tutus­tumaan kuinka vertais­tuella pystytään rohkai­semaan digio­sal­li­suuteen! Luvassa jutus­telua kahvi­kup­posen ääressä. Digika­ve­reiden vertais­tuella päästään pitkälle. Vertai­suus­malli luo itsevar­muutta niin opasta­jalle kuin opastet­ta­valle. Tilai­suu­dessa esitellään Aspa-säätiön hallin­noimaa Digiloik­karit ‑hanketta, joiden vertaiset digika­verit auttavat arjessaan digiapua tarvit­sevia. Mukana myös Digio­sal­lisuus Pohjois-Karja­lassa ‑hanke, joka auttaa luomaan pysyvää digitu­ki­mallia Digiloik­ka­reiden ja maakunnan muiden digitu­ki­toi­mi­joiden kanssa.

9.11. klo 12–14  Maksu­tonta digineu­vontaa Kansa­lais­ta­lolla, Torikatu 30, Joensuu, Pohjois-Karjalan Sosiaa­li­tur­vayh­distys ry
Haluai­sitko apua ja neuvoja tieto­koneen, inter­netin tai kännykän perus­käyttöön? Digineuvoja paikalla autta­massa ja vastaa­massa kaiken­laisiin digiky­sy­myksiin.

PERJANTAI 

10.11. klo 9–10, Miten digio­saa­mi­sesta tulee organi­saation digiky­vyk­kyyttä? ‑webinaari, Kyvykkyys-hanke 
Tänään julkaistava Karelian DigiTai­to­Portti auttaa hahmot­tamaan organi­saation digiky­vyk­kyyden tilaa ja keinoja sen kehit­tä­miseen. DigiTai­to­Por­tissa myös työntekijä voi testata digikan­sa­lai­suu­tensa tilaa. DigiTai­to­Portti opastaa Karelian koulu­tus­pal­ve­luihin ja yrity­sopon vastaa­no­tolle. Osallistu ja hahmota omaa tai organi­saa­tiosi digio­saa­mista! Katso tallenne tästä.

10.11. klo 12–14 Maksu­tonta digineu­vontaa Torikie­va­rissa, Suvan­tokatu 6, Joensuu, Pohjois-Karjalan Sosiaa­li­tur­vayh­distys ry
Apua ja opastusta tieto­koneen, älypu­he­limien ja tablettien käytossä. Digihuolien kanssa ei tarvitse jäädä yksin! Ota oma laitteesi tarvit­taessa mukaan.

10.11. klo 14–14.30 Kovasti ajankoh­taista — ajatel­tavaa pienille yrityk­sille ‑verkko­lä­hetys, Co-Fast ‑hanke
Lähetyksen teemana on digitaa­linen saavu­tet­tavuus. Aiheesta on puhumassa Miikka Kostian (Kooders Oy), joka käytän­nön­lä­hei­sesti kertoo, mitä digitaa­linen saavu­tet­tavuus tarkoittaa ja miksi yrityk­selle on tärkeää olla myös digitaa­li­sesti saavu­tettava. Katso lähetystä tästä. Lähetyksen tallenne on myös nähtä­vissä kahden viikon ajan.

MAANANTAI — PERJANTAI

6.–10.11.2023: Verkko­si­vujen käyttä­jä­läh­töi­syyden pikatestit

Verkko­si­vujen pikatesti arvioi pienten yritysten verkko­si­vujen asiakas­läh­töi­syyden. Kuinka hakuko­ne­löy­det­tävyys toteutuu, onko viestintä selkeää ja löytääkö toden­nä­köinen asiakas tarvit­se­mansa tiedon? Testi­tiimi pikatestaa yrityksesi verkko­sivut ja havain­noista keskus­tellaan tapaa­mi­sessa. Saat myös lyhyen raportin testin aikana tehdyistä huomioista. Täytä yrityksesi tiedot varaus­ka­len­teriin ja valitse aika Teams-tapaa­mista varten. Testiaikoja on tarjolla rajoi­te­tusti.

Varaa aika tapaa­mi­selle seuraa­vasti:
1. Klikkaa itsesi osoit­teeseen: http://varauskalenteri.com/6ad0101/6.11.2023/ (Kalenteri aukeaa maanantain 6. marras­kuuta kohdalla)
2. Valitse aikavä­liltä 6.–10.11. sinulle sopiva ajankohta  
3. Täydennä varaukseen tarvit­tavat tiedot
4. Lähetämme sinulle kutsun Teams-kokoukseen valit­se­maasi ajankohtaan

Verkko­si­vu­tes­tauksen toteuttaa Co-Fast ‑mikro- ja pk-yritysten liike­toi­minnan kehit­tä­mi­sym­pä­ristö ‑hanke. 

Materi­aalit

Tutustu myös materi­aa­lei­himme, kuten podcas­teihin! Materi­aalit ovat osa viikon ohjelmaa ja niiden kautta pääset sukel­tamaan digita­li­saa­tioon eri näkökul­mista. Siirry materi­aalien sivulle tästä.


Viikkoa järjes­tä­mässä SoTyDigi-hankkeen kanssa ovat Välke ry, YTYÄ! – Yhteis­TYÖLLÄ tuloksiin ‑hanke, Kyvykkyys ‑hanke, Arki digittää ‑hanke, Living Lab ‑hanke ja Kehitys­vam­maisten palve­lusäätiö, Joen Severi ry, Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto, Siun sote, Pohjois-Karjalan sosiaa­li­tur­vayh­distys, Digiloik­karit, Digio­sal­lisuus Pohjois-Karja­lassa-hanke, Tulevai­suuden työ-hanke, CoFast-hanke, DigiVisio ‑hanke.

Rohkeasti digiä kaikille!

Lisätietoja viikosta:

Salla Anttila, projek­ti­asian­tuntija, SoTyDigi ‑hanke
[email protected], puh. 050 315 6562

Jaana Kurki, projek­ti­pääl­likkö, SoTyDigi ‑hanke
[email protected], puh. 050 342 2889