Etusivu » Opinnäytetyöt

Opinnäy­tetyöt

SoTyDigi ‑hankkeen opinnäy­te­töiden toimek­sian­noilla haluttiin tutkia hankkeen tiedon­ke­ruuta syväl­li­semmin asiak­kaiden kokemuksia digita­li­saa­tiosta, digipal­ve­luista ja etäoh­jauk­sesta sekä kehittää asiak­kaiden digitai­tojen kartoit­ta­mista osana kuntout­tavaa työtoi­mintaa.

Hankkeen toimek­sian­nosta valmis­tuneet opinnäy­tetyöt:

Parkkonen, Tarja ja Tolvanen, Jenni 2022. Asiakkaan ääni. Digita­li­saation lisään­ty­misen vaiku­tukset asiak­kaiden arjessa ja kuntout­ta­vassa työtoi­min­nassa.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Sosio­no­mi­kou­lutus. Opinnäy­tetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120726832

Opinnäy­tetyön tekijät tutkivat opinnäy­te­työssään kuntout­tavan työtoi­minnan asiak­kaiden kokemuksia digita­li­saa­tiosta ja etäoh­jauk­sesta. Opinnäy­tetyön tarkoi­tuksena oli tuottaa asiakas­ym­mär­rystä, miten digita­li­saatio, digipal­velut ja etäohjaus näyttäy­tyvät asiak­kaiden arjessa.

Opinnäy­tetyö toteu­tettiin tutki­muk­sel­lisena opinnäy­te­työnä, ja aineisto kerättiin teema­haas­tat­te­lulla. Tutki­mus­tu­loksina nousi esiin, että suurimpana esteenä digitaa­listen palve­lujen käytössä on pelko, joka johtui luotta­muksen puutteesta digitaa­lisia palveluja kohtaan ja epävar­muutena, että tekee itse jonkin­laisen virheen asioi­dessaan sähköisen kanavan kautta. Haasta­tel­ta­villa oli suhteel­lisen hyvät digitaidot, mutta he olivat halut­tomia käyttämään digipal­veluja, joita eivät pitäneet itsensä kannalta hyödyl­lisinä. Myös etäoh­jaukseen haasta­tel­tavat suhtau­tuivat varovai­sesti. He ajatte­livat etäoh­jauksen vähen­tävän arjessa tapah­tuvia kohtaa­misia ja heiken­tävän heidän sosiaa­lisia suhteitaan. Etäohjaus ei myöskään tuntunut tuovan riittä­västi rytmiä päivit­täiseen arkeen.

Opinnäy­tetyön tekijät esittivät johto­pää­tök­sissään tuen ja ohjauksen lisää­mistä. Asiakkaat toivoivat kasvo­tusten tapah­tuvaa digitukea yksilö­oh­jauksena saadakseen digipal­velut enemmän osaksi omaa arkeaan. ”Kansa­laisten ei voida vain olettaa osaavan käyttää jatku­vasti muuttuvia ja uudis­tuvia digitaa­lisia palveluja, mikäli heille ei anneta ohjausta niiden käyttä­miseen”, toteavat opinnäy­tetyön tekijät. Mielek­kääksi koettu kuntouttava työtoi­minta olisi yksi luonteva paikka digituelle ja ‑ohjauk­selle.

Parkkinen, Tuomo 2023. Digipaja – Kuntout­tavaan työtoi­mintaan osallis­tuvien työttömien digio­saa­misen kartoitus.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Sosio­no­mi­kou­lutus. Opinnäy­tetyö. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060421096

Opinnäy­tetyön tarkoi­tuksena oli suunni­tella ja toteuttaa digio­saa­mista kartoittava toimin­ta­malli kuntout­tavaan työtoi­mintaan. Kartoi­tuksen lisäksi mallin tavoit­teena oli tukea ja kehittää kuntout­tavan työtoi­minnan asiak­kaiden digitaitoja toimin­nal­li­sesti sekä niin, että dialo­gisuus olisi keskiössä. Tuotoksena syntyi kuusi digipajaa ja toimin­nal­linen toimin­ta­malli digitai­tojen kartoi­tuk­selle toimek­sian­tajana toimi­neelle Joensuun kaupungin valmen­nusyk­sikkö Taita­molle.

Opinnäy­tetyö toteu­tettiin toimin­nal­lisena opinnäy­te­työnä, jossa haastat­te­lujen, havain­noinnin ja digipa­jojen avulla luotiin toimin­taym­pä­ristöön ja asiakas­ryh­mälle soveltuva malli. Toimintaa arvioitiin osallis­tavan arvioinnin ja reflek­toinnin avulla. Digitai­tojen toimin­nal­li­sessa kartoi­tuk­sessa nousi esiin, että osallis­tujat vähät­te­livät omia digitai­tojaan. Negatii­vinen oletus omista digitai­doista perustui usein sellaisten ohjelmien käytölle, joiden käyttä­miseen osallis­tu­jilla ei ollut edes tarvetta. Opinnäy­tetyön tekijän mukaan: ”Oletus, että digio­saa­minen tarkoittaa kaikkien laitteiden ja ohjelmien täydel­listä osaamista, on hyvin haital­linen yhteis­kun­nalle.” Ja myös käyttä­jille itselleen. ”Onkin tärkeää vahvistaa etenkin kuntout­ta­vassa työtoi­min­nassa olevia, kuinka kaikkia vaadit­tavia taitoja ei tarvitse osata ennakkoon, vaan niitä kehitetään ajan saatossa.” Onkin tärkeää, että aidolla kohtaa­mi­sella, dialo­gi­suu­della ja positii­vi­sella sekä kehit­tä­vällä palaut­teella, ohjaajat voivat vahvistaa osallis­tujien myönteistä suhtau­tu­mista ja motivaa­tiota.

Opinnäy­te­työssä kehitettyä toimin­ta­mallia voidaan käyttää eri organi­saa­tioissa tukemaan asiak­kaiden digitai­tojen kehitystä sekä jatko­ke­hittää useille eri asiakas­ryh­mille sen muokat­ta­vuuden vuoksi.