Etusivu » Verkkoympäristö

Verkko­ym­pä­ristö

Digio­saa­misen askeleita työikäisten palve­luihin ‑verkko­ym­pä­ristö  

Digio­saa­misen askeleita työikäisten palve­luihin ‑verkko­ym­pä­ristö on sosiaali- ja työlli­syy­salan ammat­ti­lai­sille koottu työväline digio­saa­misen lisää­mi­seksi. Verkko­ym­pä­ristö kokoaa SoTyDigi-hankkeen aikana tehtyjä havaintoja ja oival­luksia toimin­ta­mal­liksi, jota voi soveltaa osana työikäisten sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luita. Tarkoi­tuksena on tuoda digita­li­saation mahdol­li­suudet luonte­vaksi osaksi päivit­täistä työtä työikäisten palve­luissa. Verkko­ym­pä­ristö pitää sisällään ideoita digio­saa­misen kehit­tä­mi­seksi yhdessä asiak­kaiden kanssa, käytännön tukima­te­ri­aaleja ja menetelmiä digitai­tojen kartoit­ta­miseen sekä harjoit­teluun. Materi­aalit on koottu helppo­käyt­töiseen Thinglink-sovel­lukseen, jossa visuaa­liset ja interak­tii­viset sisällöt edistävät aiheeseen pereh­ty­mistä. 

Verkko­ym­pä­ristö rakentuu kolmesta osiosta. Ensim­mäi­sessä osiossa digiteemoja sisäl­ly­tetään pieninä palasina osaksi palve­luita ja päivit­täistä asiakas­työtä. Keskiössä on asiakas­läh­töisyys ja digita­li­saation tarkastelu arjen digitai­tojen näkökul­masta. Toisessa osiossa ammat­ti­laiset saavat vinkkejä oman digival­men­nuksen suunnit­teluun ja toteu­tukseen. Digival­mennus voi olla erillinen tarjottava palvelu tai sen voi ottaa osaksi esimer­kiksi työtoi­min­ta­päivää. Kolman­nessa osiossa tarkas­tellaan digio­saa­mista ammat­ti­laisen oman työn kautta. Ammat­ti­lai­sella on vastuu ylläpitää omaa digio­saa­mistaan, mutta myös tarjota digioh­jausta asiak­kaille.  

Digio­saa­misen askeleita työikäisten palve­luihin ‑verkko­ym­pä­ristö toimii hyvänä pereh­dy­tys­ma­te­ri­aalina digioh­jauksen maailmaan. Sen avulla voi kehittää ymmär­rystä digiyh­teis­kunnan vaati­muk­sista ja tavoista ottaa digitai­tojen harjoittelu osaksi arkea. Digio­saa­mista tarkas­tellaan asiakas­läh­töi­sestä ja valmen­nuk­sel­li­sesta näkökul­masta unohta­matta käytännön menetelmiä digioh­jaukseen ja ‑valmen­nukseen. 

Ota siis ensim­mäinen askel ja tutustu verkko­ym­pä­ris­töömme! 

https://www.thinglink.com/card/1745396177936843429

Klikkaa tästä avataksesi saavu­tet­tavan näkymän tästä sisäl­löstä