Etusivu » Sosiaali- ja työllisyysalan tiedolla johtaminen ja verkostoyhteistyö

Sosiaali- ja työlli­syy­salan tiedolla johta­minen ja verkos­to­yh­teistyö

SoTyDigi ‑hanke ja sen kehit­tä­mis­teemat ovat monella tapaa ajankoh­taisia yhteis­kunnan jatkuvan digita­li­saation myötä. Hankkeen tavoit­teena on kehittää digipal­ve­luiden lisäksi myös sosiaali- ja työlli­syy­salan tiedolla johta­mista Pohjois-Karjalan maakunnan asukkaiden hyvin­voinnin ja alueen elinvoiman lisää­mi­seksi.

Tiedolla johta­minen hankkeen työsken­te­lyssä tarkoittaa, että kehit­tä­mis­toi­men­piteet pohjau­tuvat laaduk­kaaseen tietoon. Tuotamme asiak­kaiden ja työnte­ki­jöiden kokemus­tietoa sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden suunnit­telun tueksi koko maakuntaan. Haluamme olla mukana kehit­tä­mässä nimenomaan maakunnan asukkaiden tarpeisiin vastaavia digipal­ve­luita.

Hankkeessa meitä kiinnostaa myös tiedolla johta­misen ”kansan­kie­lis­tä­minen” ja tiedolla johta­misen osaamisen lisää­minen sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden päivit­täi­sessä työssä. Tiedolla johta­mi­sesta kyllä puhutaan paljon, mutta moni miettii kuitenkin, mitä se voi tarkoittaa minun työssä? Millä välineillä tiedolla johta­mista voidaan tehdä arjessa?

SoTyDigi ‑hankkeessa on tavoit­teena tunnistaa myös sosiaali- ja työlli­syy­salan ennakoin­tietoa tuottavia toimi­joita maakun­nassa osaamis­ver­koston muodos­ta­mi­seksi. Tarkoi­tuksena on hyödyntää maakun­nassa olemassa olevia verkostoja, joille voimme tarjota uusia tiedolla johta­misen näkökulmia.

Hankkeessa kehitetään Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sosiaa­lialan koulu­tuksen ja jatkuvan oppimisen palve­luita. Sosio­no­mio­pis­ke­li­joita osallis­tetaan kehit­tä­miseen mukaan mm. harjoit­te­lujen ja opinnäy­te­töiden kautta.

On tärkeää, että tulevat sote-ammat­ti­laiset pääsevät hankkeen toimintaan mukaan ja tuovat tuoreita näkökulmia digita­li­saation edistä­miseen erityi­sesti sosiaa­lia­lalla. Hankkeen avulla saadaan uutta tietoa myös sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden digio­saa­mis­tar­peisiin tulevai­suu­dessa.

SoTyDigi-hankkeessa tehdään yhteis­työtä myös muiden digita­li­saa­tiota edistävien hankkeiden kanssa. Osallis­tumme jo olemassa oleviin verkos­toihin, mutta luomme tarpeen mukaan myös uusia. Yhdessä tekemisen avulla voidaan luoda entistä vaikut­ta­vampia palveluja Pohjois-Karjalan maakuntaan.