Etusivu » Asiakkaiden osallistaminen ja yhteiskehittäminen

Asiak­kaiden osallis­ta­minen ja yhteis­ke­hit­tä­minen

Yhteis­kunnan digita­li­saatio on meille kaikille jo arkipäivää monilta toimia­loilta. Myös sosiaali- ja työlli­syys­pal­velut ovat tehneet digiloikkaa erityi­sesti koronae­pi­demian vauhdit­tamana parina viime vuotena. Samalla kun palvelut menevät entistä enemmän verkkoon, saattaa kuitenkin joidenkin kansa­laisten tilanne olla entistä haasta­vampi.

Kaikilla ei ole saman­laisia mahdol­li­suuksia digipal­ve­luiden hyödyn­tä­miseen omassa arjessa; heiltä voi puuttua laitteet tai niitä ei osata käyttää. Varsinkin maakunnan reuna-alueilla ei aina nettiyh­teyskään toimi. Joskus voi olla myös vaikea saada apua ja tukea uusien digivä­li­neiden ja ‑palve­luiden käytön opette­lussa.

SotyDigi-hankkeessa järjes­tetään sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden asiak­kaille matalan kynnyksen tilai­suuksia ympäri maakuntaa keväällä 2022. Näissä tapaa­mi­sissa tavoit­teena on miettiä yhdessä asiak­kaiden kanssa, miten digita­li­saatio ja sen mahdol­liset haasteet näyttäy­tyvät heidän arjessaan. Miten asiak­kaita voisi tukea digitai­tojen harjoit­te­lussa osana sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luita?

Haluamme hahmottaa digita­li­saation ilmiötä nimenomaan asiak­kaiden näkökul­masta. Mitä maakunnan sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden kehit­tä­mi­sessä pitäisi ottaa huomioon, kun hyvin­voin­tialue on käynnis­ty­mässä ja TE-palvelut ovat siirty­mässä kunnille?

SoTyDigi ‑hankkeessa sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden asiakkaat pääsevät osallis­tumaan palve­luiden kehit­tä­miseen ja tuomaan esille omia näkemyksiä ja kokemuksia. Hyödyn­nämme myös jo olemassa olevia maakunnan asukkaiden osalli­suutta tukevia toimintoja, kuten asiakas­raateja.