Etusivu » Palvelumuotoilumallit

Palve­lu­muo­toi­lu­mallit

SoTyDigi-hankkeessa toteu­tettiin maakunnan sosiaali- ja työlli­syy­salan toimi­joille räätä­löity yhteis­ke­hit­tä­miseen osallistava palve­lu­muo­toi­lu­val­mennus syksyllä 2022. Koulut­tajina ja työpa­jojen fasili­taat­to­reina toimivat Sanna Soppela ja Maria Laukkanen Itä-Suomen Yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuk­selta. Valmen­nukseen osallis­tujat olivat Siun soten ja Pohjois-Karjalan kuntien sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­lujen sekä kehit­tä­mis­hank­keiden työnte­ki­jöitä. Valmen­nuksen tavoit­teena oli kehittää uusia ratkaisuja vahvis­tamaan asiak­kaiden ja työnte­ki­jöiden digio­saa­mista sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luissa.

Syyskuussa 2022 käynnis­tynyt palve­lu­muo­toi­lu­val­mennus sisälsi kolme livenä toteu­tettua työpajaa, joiden aikana tutus­tuttiin palve­lu­muo­toilun perus­teisiin ja mietittiin yhdessä uusia ratkaisuja sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden asiak­kaiden ja henki­löstön digio­saa­misen kehit­tä­mi­seksi. Palve­lu­muo­toi­lu­val­men­nuksen toisessa työpa­jassa ideoitiin yhdessä 17 erilaista alustavaa digituen, digio­sal­li­suuden ja digio­saa­misen konsep­tieh­do­tusta, joita jalos­tettiin lopul­liseen muotoon viimei­sessä työpa­jassa. Jatkoon etenivät kuusi eniten kiinnos­tusta herät­tä­nyttä konseptia, jotka vastaavat sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden erilaisten asiak­kaiden sekä työnte­ki­jöiden digio­saa­misen ja digio­sal­li­suuden tarpeisiin. Jokai­sessa pilot­ti­ryh­mässä oli osallis­tujia eri organi­saa­tioista. Palve­lu­muo­toi­lu­mal­leissa on huomioituna työnte­ki­jöiden koulu­tuksen tarve, digitai­doiltaan erilaiset asiakkaat, sähköisten palve­lujen käyttä­minen, digituki ja laitteet.
(Seija Ollaranta: Yhteis­ke­hit­tä­mistä asiakas- ja käyttä­jäym­mär­ryksen pohjalta digitai­tojen paran­ta­mi­seksi)

Voit lukea lisää proses­sista julkai­sus­tamme teemasta 5. Lue julkaisua tästä.

Tästä löydät proses­sissa kehitetyt palve­lu­muo­toi­lu­mallit (pdf).