Etusivu » Materiaalit

Materi­aalit

Täältä löydät SoTyDigi ‑hankkeessa tuotetut materi­aalit, kuten blogi­tekstit, opinnäy­tetyöt ja podcast-jakson. Löydät myös ammat­ti­lai­sille suunnattuja materi­aaleja, kuten verkko­ym­pä­ristön, työkaluja ohjauksen tueksi ja digio­saa­misen kartoit­ta­miseen.

Julkaisu: Digirohkeus harvaan asutuilla alueilla — Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa ‑hanke
Tutustu julkai­suumme, johon on koottu hankkeen kehitystyö ja tulokset.

Lue blogiamme

Hankkeen toimek­sian­nosta tehdyt opinnäy­tetyöt

Verkko­ym­pä­ristö

Palve­lu­muo­toi­lu­mallit

Digioh­jauksen tueksi

Kartoi­tus­me­ne­telmät

Digitai­tojen työkirja

Podcast ja videot

Muualla julkaistut artik­kelit