Sosiaali- ja työlli­syy­salan digita­li­saa­tiota edistä­mässä

Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi) ‑hankkeessa paran­netaan sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden asiak­kaiden digitaitoja Pohjois-Karja­lassa. Tavoit­teena on lisätä myös työnte­ki­jöiden digi- ja etäoh­jaus­osaa­mista.

Hankkeessa edistetään digipal­ve­luiden käyttöä ja luodaan uusia etäoh­jauksen toimin­ta­malleja yhdessä asiak­kaiden ja työnte­ki­jöiden kanssa. SoTyDigin keskeisenä työsken­telyn periaat­teena on nimenomaan osallisuus ja yhdessä tekeminen sekä hyvien käytän­töjen jakaminen.

SoTyDigi-hankkeessa kehitetään myös sosiaali- ja työlli­syy­salan tiedolla johta­mista. Tavoit­teena on tunnistaa sosiaali- ja työlli­syy­salan ennakoin­tietoa tuottavia toimi­joita maakun­nassa osaamis­ver­koston muodos­ta­mi­seksi sekä luoda sosiaa­lialan tiedolla johta­misen opinto­ko­ko­naisuus.

Hankkeessa saatuja oppeja ja tuotettua tietoa voidaan hyödyntää Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sosiaa­lialan koulu­tuksen ja jatkuvan oppimisen palve­luiden kehit­tä­mi­sessä.

SoTyDigi-hankkeessa tehdään kehit­tä­mi­syh­teis­työtä Siun soten ja Pohjois-Karjalan maakunnan kuntien kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021 — 31.12.2023.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaa­li­ra­hasto (REACT EU:n ESR-toimen­piteet).