Etusivu » Podcast ja videot

Podcast ja videot

Podcast

Ihmetyt­tääkö digi? Miten voisit oppia digitaitoja ja pysyä mukana kehityk­sessä? 

Kuuntele SoTyDigi ‑hankkeen podcast Digiroh­keutta kaikille — yhdessä voimme oppia digitaitoja, jossa keskus­tellaan digistä, taitojen oppimi­sesta, tunteista ja vertai­suu­desta. Kerromme hankkeen toteut­ta­mista digival­men­nuk­sista ja kannus­tamme jokaista digiroh­keuteen! 

Podcast on toteu­tettu Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi) ‑hankkeessa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaa­li­ra­hasto (REACT EU:n ESR-toimen­piteet) ja ELY-keskus. Podcast on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tuotantoa. 

Kuuntele podcast: Digiroh­keutta kaikille — yhdessä voimme oppia digitaitoja

Toimittaja ja käsikir­joittaja: Salla Anttila, Nadja Marjomaa ja Seija Ollaranta
Äänityöt ja musiikki: Pilvi Dufva
Enjoy The Ride — Simon Pettersson © Audio Hero Inc.
Tekninen toteutus ℗ & © Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu 2023
Vastaava tuottaja: Salla Anttila, [email protected] 

Toteu­tettu osana hanketta Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi). Podcast on toteu­tettu yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Tulevai­suuden työ ‑hankkeen kanssa, jota rahoit­tavat Euroopan sosiaa­li­ra­hasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Teksti­vastine

Videot

Tutustu videoi­himme, joilla esitellään hankkeemme palve­lu­muo­toi­lu­val­men­nuksen antia. Videoilla sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­lujen työnte­kijät kertovat valmen­nuksen kautta herän­neitä ajatuksia. Videot on toteu­tettu SoTyDigi ‑hankkeessa. SoTyDigi-hankkeen keskeisenä työsken­telyn periaat­teena on ollut osallisuus, yhteis­ke­hit­tä­minen ja hyvien käytän­töjen jakaminen eri toimi­joiden kesken.

Vinkkejä ammat­ti­lai­sille oman ohjaus­osaa­misen kehit­tä­miseen

Oman työn kehit­tä­misen lähtö­kohdat

Työikäisten digio­sal­li­suuden äärellä — viestit päättä­jille

Työkaluja työikäisten asiak­kaiden digitai­tojen kartoit­ta­miseen

Asiak­kaiden digio­saa­minen

Hankkeessa on tehty laajasti kehit­tä­mi­syh­teis­työtä Siun soten, Pohjois-Karjalan kuntien ja järjes­tö­toi­mi­joiden kanssa. Euroopan sosiaa­li­ra­haston (REACT EU:n ESR-toimen­piteet) rahoit­taman hankkeen toiminta-aika oli 1.8.2021 – 31.12.2023.

Kuvaaja: Salla Anttila / Jaana Kurki, tuottaja ja editointi: Tiina Soininen

Lisää videoita löydät myös tapah­tuman netti­si­vulta.