Etusivu » Podcast

Podcast

Ihmetyt­tääkö digi? Miten voisit oppia digitaitoja ja pysyä mukana kehityk­sessä? 

Kuuntele SoTyDigi ‑hankkeen podcast Digiroh­keutta kaikille — yhdessä voimme oppia digitaitoja, jossa keskus­tellaan digistä, taitojen oppimi­sesta, tunteista ja vertai­suu­desta. Kerromme hankkeen toteut­ta­mista digival­men­nuk­sista ja kannus­tamme jokaista digiroh­keuteen! 

Podcast on toteu­tettu Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi) ‑hankkeessa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaa­li­ra­hasto (REACT EU:n ESR-toimen­piteet) ja ELY-keskus. Podcast on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tuotantoa. 

Kuuntele podcast: Digiroh­keutta kaikille — yhdessä voimme oppia digitaitoja

Toimittaja ja käsikir­joittaja: Salla Anttila, Nadja Marjomaa ja Seija Ollaranta

Äänityöt ja musiikki: Pilvi Dufva

Enjoy The Ride — Simon Pettersson © Audio Hero Inc.

Tekninen toteutus ℗ & © Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu 2023

Vastaava tuottaja: Salla Anttila, [email protected] 

Toteu­tettu osana hanketta Sosiaali- ja työlli­syy­salan digipal­velut ja etäohjaus pitkien välimat­kojen maakun­nassa (SoTyDigi). Podcast on toteu­tettu yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Tulevai­suuden työ ‑hankkeen kanssa, jota rahoit­tavat Euroopan sosiaa­li­ra­hasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Teksti­vastine