Etusivu » Hankkeen toiminta

Hankkeen toiminta

SoTyDigi-hankkeessa tehdään kehit­tä­mi­syh­teis­työtä Siun soten ja Pohjois-Karjalan kuntien kanssa. Työsken­telyn periaat­teena on osallisuus ja yhdessä tekeminen sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden asiak­kaiden ja työnte­ki­jöiden kanssa. Lisäksi hankkeen toimintaan otetaan mukaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sosio­no­mio­pis­ke­li­joita ja opettajia.

Hankkeen toiminta rakentuu kolmesta kokonai­suu­desta:
- asiak­kaiden osallis­ta­minen ja yhteis­ke­hit­tä­minen
- työnte­ki­jöiden digi- ja etäoh­jaus­osaa­misen kehit­tä­minen ja työn muotoilu
- sosiaali- ja työlli­syy­salan verkos­to­yh­teistyö ja tiedolla johta­minen

Näiden kolmen kokonai­suuden sisältöä on avattu omilla alasi­vuillaan: asiakkaat, työnte­kijät ja verkosto.

SoTyDigi-hankkeessa tehdään yhteis­työtä myös maakunnan muiden hanke­toi­mi­joiden kanssa ja osallis­tutaan eri verkos­tojen toimintaan. Seuraamme myös kansal­lista keskus­telua digita­li­saation ympärillä.

Hankkeessa on tarkoitus jakaa hyviä käytäntöjä ja toimin­ta­malleja muiden toimi­joiden kanssa sekä oppia uutta. Siksi yhteistyö monia­lai­sesti eri toimi­joiden kanssa on meille tärkeää.