Etusivu » Ajankohtaista

Ajankoh­taista

6.–10.11.2023 (viikko 45) Rohkeasti Digiä! – viikko

Teema­viikon tavoit­teena on saada näkyvyyttä tärkeälle digio­sal­li­suuden teemalle ja lisätä yhdessä digiroh­keutta koko maakunnan alueelle. SoTyDigi-hankkeen yhteis­työssä kumppa­nei­densa kanssa järjestämä tapah­tu­ma­viikko on suunnattu Karelian opiske­li­joille ja opetta­jille, sote- ja työlli­syy­salan ammat­ti­lai­sille, yrityk­sille sekä kansa­lai­sille. Teema­viikon aikana järjes­tetään erilaisia tapah­tumia niin livenä kuin verkos­sakin. Pääta­pah­tumana on Digi- ja väestö­tie­to­vi­raston webinaari digio­sal­li­suuden teemasta.

Digiä rohkeasti kaikille! Terve­tuloa osallis­tumaan. Lisääthän ajankohdan jo kalen­te­riisi.

13.4.–1.6.

Digival­mennus
Järjes­tämme arjen digitai­tojen valmen­nusta Kiteellä Kasken tiloissa 13.4.–1.6. torstaisin klo 9–11. Ilmoit­taudu mukaan!
Katso esite! Lisätietoja ja ilmoit­tau­tu­minen: [email protected], 050 4768 869

23.3.2023

Palve­lu­muo­toi­lu­val­mennus digio­sal­li­suuden edistä­mi­sessä – mitä kokei­luista opittiin? klo 12–16 Sokos Hotel Kimmel, Marjala-kokoustila (2–3)

Jaamme kokemuksia SoTyDigi-hankkeen palve­lu­muo­toi­lu­val­men­nuksen piloteista syksyn ja talven ajalta. Ympäri maakuntaa on käynnissä kuusi erilaista kokeilua digio­sal­li­suuden edistä­misen teemoilla ja tilai­suu­dessa tuumaillaan yhdessä, mitä piloteista opittiin. Tilai­suu­dessa jaetaan tietoa hyvistä käytän­nöistä digio­sal­li­suuden edistä­mi­sessä sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luissa ja nimenomaan toimi­joiden itsensä kertomana. Tilai­suu­dessa maakunnan eri toimijat pääsevät verkos­toi­tumaan ja mikä parasta: ihan livenä pitkästä aikaa.

Ohjelma
klo 12.00 Aloitus­sanat
Klo 12.15 – 13.30 Pilottien kokemusten jakaminen
klo 13.30 – 14 Kahvit
klo 14.00 – 15.30 Pilottien kokemusten jakaminen jatkuu
Klo 15.30 – 16 Miten digio­sal­li­suuden edistä­minen jatkuu tästä eteenpäin?

22.12.2022

SoTyDigi-hankkeessa haluamme lisätä tiedolla johta­misen osaamista sosiaali- ja työlli­syy­salan arjen työn tasolla. Tiedolla johta­misen lehtori Tiina Soininen on suunni­tellut kolmen luennon sarjan tiedolla johta­misen näkökulmiin sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luissa. Ensim­mäinen luento on katsot­ta­vissa ja kuunnel­ta­vissa kaikille aiheesta kiinnos­tu­neille Avointen oppima­te­ri­aalien kirjas­tossa tämän linkin kautta: Sosiaali- ja työlli­syy­salan tiedolla johta­minen. Osa 1: Asiak­kaasta globaaliin — Avointen oppima­te­ri­aalien kirjasto (aoe.fi)

18.11.20220

Tiedolla johta­misen lehtori ja kehit­tä­jä­opettaja Tiina Soininen kansa­laisten perus­oi­keuksia ja digiky­vyk­kyyttä blogi­kir­joi­tuk­sessaan:

https://sosdigi.weebly.com/blogi/perusoikeudet-ja-kansalaisten-digi-kyvykkyys-eun-politiikkaohjelmien-varjossa-pohdintoja-suomen-desi-indeksin-tuloksista

22.8.2022

Kehit­tä­jä­opettaja Katja Sorjosen ja sosio­no­mio­pis­kelija Tiia Koukkusen uusi julkaisu löytyy Karelian Pulssi-portaa­lissa!

21.6.2022

Kannattaa käydä lukemassa SoTyDigi-hankkeen kokemuk­sista yhteis­työstä sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden kanssa ”Nyt voidaan mennä antamaan digioh­jausta vaikka Joensuun torille!” — Sosio­no­mio­pis­ke­lijat harjoit­te­livat ohjausta työlli­syys­pal­ve­luissa — Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

20.4.2022

Projek­ti­asian­tuntija Seija Ollarannan uunituore julkaisu digio­sal­li­suu­desta löytyy Karelian Pulssi-portaa­lista Pääse­vätkö kaikki osalli­siksi digita­li­saa­tiosta? — Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu.

Käy vilkai­se­massa myös tiedolla johta­misen lehtori Tiina Soinisen julkaisu, jossa hän kertoo kokemuksia tieto­joh­ta­misen opetuk­sesta Tieto­joh­ta­misen opetuksen haasteita alkumet­reiltä — Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu.

14.3.2022

Järjes­tämme kevään aikana kolme verkos­to­ta­paa­mista SoTyDigi-hankkeen kohde­ryh­mälle eli Pohjois-Karjalan kuntien työlli­syys­pal­ve­luiden työnte­ki­jöille ja Siun soten sosiaa­li­pal­ve­luiden työnte­ki­jöille.

Osa tapaa­mi­sista on avoimia kaikille hankeyh­teis­työ­kump­pa­neille ja muille teemoista kiinnos­tu­neille Pohjois-Karjalan kunnissa, Siun sotessa ja Karelia-amk:ssa.

Kevään 2022 teemat ovat seuraavat ja ne pidetään Teamsilla:

  • To 31.3 klo 14 — 16
    • Uusia ratkaisuja asiak­kaiden digio­saa­misen vahvis­ta­miseen
  • To 28.4 klo 14 — 16
    • Etäohjaus ja digitaa­liset palvelut työn tukena sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luissa
  • To 2.6. klo 14 — 16
    • Tiedolla vaikut­ta­minen sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luissa

Jos et ole saanut henki­lö­koh­taista kutsua ja haluat mukaan niin ilmoittele Jaanalle sähkö­pos­tilla [email protected] !