Etusivu » Työntekijöiden digiosaamisen kehittäminen ja työn muotoilu

Työnte­ki­jöiden digio­saa­misen kehit­tä­minen ja työn muotoilu

Sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden työnte­ki­jöillä voi olla tarvetta parantaa omia digitai­tojaan samalla tavalla kuin heidän asiak­kaillaan. Toki useim­miten työn kautta ja koronan vauhdit­tamana digitaidot ovat monilla työnte­ki­jöillä jo ainakin perus­asioissa hyvin hallussa. Älypu­he­limen ja tieto­koneen käyttö ovat useim­missa asiakas­palvelu- ja asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä nykyään arkipäivää.

Toisaalta digio­saa­minen asiakas­työssä on kuitenkin muutakin kuin laitteiden ja eri ohjelmien käytön osaaminen. Teamsia saatetaan käyttää sujuvasti etäasioinnin järjes­tä­mi­sessä, mutta osataanko asiakasta ohjata ja kohdata yhtä laaduk­kaasti kuin perin­tei­sessä tapaa­mi­sessa kasvo­tusten?

Meitä kiinnostaa, millaista osaamisen kehit­tä­mistä työnte­kijät kaipaavat esim. vuoro­vai­ku­tukseen tai asiakkaan ohjaukseen etäasioinnin välityk­sellä. Moni työnte­ki­jöistä kaipaa lisää osaamista myös digituen antamiseen. Miten ohjaan asiakasta esim. älypu­he­limen käytössä tai asioinnin hoita­mi­sessa sähköi­sesti? Mitä työnte­kijän täytyy tietää tieto­tur­vasta, jotta osaan ohjata asiakasta oikein?

SoTyDigi-hankkeen aikana sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden toimi­joiden verkos­tolle järjes­tetään tietoiskuja ja koulu­tusta digita­li­saation eri teemoihin liittyen. Verkos­to­ta­paa­mi­sissa jaetaan hyviä käytäntöjä ja vahvis­tetaan työnte­ki­jöiden digio­saa­mista eri näkökul­mista.

Työnte­ki­jöille on tarkoitus järjestää palve­lu­muo­toi­lu­val­men­nusta, jonka tuella he pystyvät kehit­tämään uusia etäoh­jauksen ja digituen toimin­ta­malleja sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luihin. Valmen­nukset on toteu­tetaan vuoden 2022 aikana. Valmen­nuksen aikana saatuja oppeja työnte­kijät voivat jatkossa hyödyntää oman yksikön toiminnan kehit­tä­mi­sessä asiak­kaiden tarpeita vastaa­viksi.