Etusivu » Rohkeasti Digiä! materiaalit

Rohkeasti Digiä! materi­aalit

Julkai­semme osana Rohkeasti Digiä! ‑tapah­tu­ma­viikkoa monipuo­lisia digita­li­saa­tioon liittyviä materi­aaleja, kuten podcasteja. Ota nämä sisällöt osaksi päivääsi ja kartuta tietoasi digita­li­saa­tiosta.


Työpai­koilla digin käyttöön­ottoa voidaan tukea antamalla aikaa uuden opette­lulle. Sparraa­malla yksiköiden digimen­to­reita ja esihen­ki­löitä vahvis­tetaan digisuun­ni­telman käyttöön­ottoa henki­löstön pereh­dy­tyk­sessä.

Valmen­nuk­silla vauhtia digisuun­ni­telmien käyttöön­ottoon — Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu 

https://karelia.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=92e46386-1657–4bcb-a56c-b08a0073cbc1

Nämä materi­aalit on tuottanut Kyvykkyys ‑hanke.


Oppimisen seuraava luku, Jakso 1: Oppimisen tulevaisuus (podcast)
Millaiset megat­rendit vaikut­tavat oppimiseen ja koulu­tukseen? Miltä oppimisen tulevaisuus näyttää juuri nyt? Oppimisen seuraava luku –podcastin ensim­mäi­sessä jaksossa keskus­tellaan oppimisen tulevai­suu­desta.

Oppimisen seuraava luku, Jakso 5: Tekoäly ja tulevai­suuden oppiminen (podcast)
Keskus­te­lussa oppimisen tulevai­suu­desta ehkä tämän hetken kuumin peruna on tekoäly. Siihen liitetään monen­laisia uhkia, mutta se voi tarjota oppimi­selle myös kiinnos­tavia mahdol­li­suuksia. Miten tekoälyä voisi hyödyntää oppimisen ja koulu­tuksen tukena? Pureu­dumme tässä jaksossa tekoälyyn ja oppimisen tulevai­suuteen

Podcastia tuottaa DigiVisio ‑hanke.


Podcast työelä­mäyh­teis­työssä — Kim Väisänen (podcast)
Mitä kannattaa ottaa huomioon podcastia suunni­tel­lessa? Kuuntele tämä podast, niin tiedät kuinka podcasteja tehdään!
Podcastin on tuottanut Tulevai­suuden työ ‑hanke.


SoTyDigi  ‑hankkeen tuottamat materi­aalit:

Podcast

Asiakas­pro­fiilit 

Opinnäy­tetyöt

Digitai­tojen työkirja 

Rohkeasti digiä kaikille!

Palaa tapah­tu­ma­viikon sivulle