Etusivu » Työkirjasta tukea ja apua digitaitojen harjoitteluun

Työkir­jasta tukea ja apua digitai­tojen harjoit­teluun

Tämän blogi­kir­joi­tuksen on kirjoit­tanut 3. vuoden sosio­no­mio­pis­kelija Nea Sundström. Olen ollut SoTyDigi-hankkeessa tekemässä syven­tävää harjoit­telua koskien sosio­nomin opintoja. Tein harjoit­teluni kehit­tä­mis­työnä ja kehitin digio­saa­misen työkirjan. Osallistuin harjoit­telun aikana digival­men­nusten työpa­joihin, jota kautta keräsin tietoa työkirjaa varten. Tässä artik­ke­lissa kerron kokemuk­siani millaista on ollut tehdä harjoit­telua hankkeessa ja esittelen kehit­tämäni työkirjan.

Sosionomi digio­saa­misen kehit­täjänä

Itselle kehit­tä­mistyö sosio­nomin alalla on vierasta, josta syystä heräsi kiinnostus lähteä tekemään sosio­no­mi­kou­lu­tuksen viimeistä syven­tävää harjoit­telua SoTyDigi-hankkeessa. Minulla oli alkuun ennak­ko­luuloja kehit­tä­mistyön harjoit­telua kohtaan. Kehit­tä­mistyö tuntui ajatuksena haasta­valta, koska se oli minulle uusi ja vieraampi ala sosiaa­lia­lalla. Koulu­tus­oh­jel­massani kehit­tä­mis­työllä ei ollut suurta paino­tusta, joten mietin pitkään, uskal­tai­sinko lähteä mukaan tähän haasteeseen. Epäilin omaa osaamistani ja sitä, olisinko tarpeeksi pätevä ja kykenevä tekemään merki­tyk­sel­listä kehit­tä­mis­työtä. Pohdin pitkään mitä annet­tavaa minulla on kehit­tä­mistyön kentälle.

Ennen tätä harjoit­telua olin havainnut aiempien harjoit­te­lu­ko­ke­musteni perus­teella, että joillekin asiak­kaille digitaidot ja digipal­ve­luiden käyttö on erittäin haasteel­lista. Kun sosiaali- ja terveys­pal­velut siirtyvät digita­li­saation aikakau­delle, huomasin, että osa ihmisistä voi jäädä palve­luiden ulkopuo­lelle. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että digio­saa­misen ongelmat eivät johdu ainoastaan ihmisten osaamat­to­muu­desta, vaan niihin liittyy myös muita ongel­ma­kohtia, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Sosiaa­li­pal­velut ovat nykyään keskei­sessä asemassa ihmisten arjessa, ja niiden käyttöön liittyy monia digitaitoja, jotka ovat tärkeitä palve­luiden turval­li­suuden ja tehok­kuuden kannalta.

Digitaa­liset taidot ovat myös välttä­mät­tömiä lähes kaikilla aloilla, ja niiden merkitys tulee vain kasvamaan tulevai­suu­dessa. Työelä­mässä paino­tetaan yhä enemmän tekno­logian hallintaa ja osaamista. Digitai­tojen perus­osaa­minen on vahvasti linki­tetty yhteis­kun­nassa toimi­miseen, työllis­ty­miseen sekä sosio­eko­no­miseen asemaan. (Mäkinen, Saikkonen, Muhonen & Sihvonen 2017, 1–2.) Osallis­tuessani digival­men­nuksien työpa­joihin sain laajemman kuvan digio­saa­mi­sesta. Digio­sat­tomuus vaikuttaa vahvasti elämään ja palve­luiden saata­vuuteen. Digio­saa­misen puute voi myös estää ihmisiä hyödyn­tä­mästä digitaa­lisia palve­luita, kuten verkko­pankkia tai sähköistä terveys­pal­ve­luita. Digitaidot ovat keskei­sessä roolissa työnhaussa, sillä suurin osa työpai­koista ilmoi­tetaan verkossa ja niihin haetaan yleisimmin verkko­si­vus­tojen, kuten Duuni­torin kautta.

Kehit­tä­mis­työnä digio­saa­misen työkirja

Kehit­tä­mis­työllä tarkoi­tetaan erityi­sesti luovaa sekä järjes­tel­mäl­listä toimintaa. Sen tarkoi­tuksena on lisätä tietoa ja käyttää sitä erilaisiin uusii innovaa­tioihin sekä tavoit­teena on luoda jotakin uutta. (Tilas­to­keskus 2023.) Kehit­tä­mis­toi­minnan alkaessa on tunnis­tettava ensin mikä on kehit­tä­misen tarve, tavoite, osallisuus ja johta­minen. Ilman näitä ei voida puhua kehit­tä­mis­työstä sillä kehit­tä­mistyön työskentely muodostuu näistä. (Salonen, Eloranta, Hautala & Kinos 2017, 16)

Keväällä 2022 hankkeessa ympäri maakuntaa kerätyn tiedon myötä nousi tarve digival­men­nus­työ­pa­joille. Osa ihmisistä oli havainnut joutu­vansa digikuiluun ja kokenut jääneensä digitaa­lisen kehityksen ulkopuo­lelle. Digival­men­nuksiin osallis­tuvat asiakkaat olivat työttömiä työnha­ki­joita. Digival­men­nuk­sista tarvittiin konkreet­tinen materi­aa­li­ko­ko­naisuus, jolla voidaan tukea asiak­kaiden digitai­tojen harjoit­telua. Tätä kautta minä lähdin kehit­tämään hankkeelle digitai­tojen työkirjaa. Kehit­tä­mis­työni tarkoi­tuksena oli kehittää työkirja työikäisten palve­luiden asiak­kaille ja ammat­ti­lai­sille työvä­li­neeksi. Tavoit­teena oli saada asiak­kaille toimiva työkirja digitai­tojen avuksi ja tueksi.

Osallistuin hankkeessa tehtäviin digival­men­nuksien työpa­joihin, joka antoi hyvän kuvan mitä kehit­tämäni työkirja voisi pitää sisällään. Osallistin ja keräsin tietoa asiak­kailta sekä ohjaa­jilta mitkä asiat ovat tärkeitä digio­saa­misen kantilta, ja tätä kautta työkirjan sisältö muodostui. Kehitin työkirjan Outokummun ja Rääkkylän työpa­ja­käyntien pohjalta. Muistiin­pa­nojen perus­teella työkirjan teemoiksi nostin esille toimisto-ohjelmat, pikako­mennot, tieto­turva, hakusa­nojen käyttö, kuvien siirtä­minen sekä kirjan­merkin lisää­minen Google Chromessa. Tärkeässä roolissa on ollut oman toiminnan johta­minen ja kehit­tä­mistyön vieminen eteenpäin aikatau­lussa.

Digival­men­nuksien työpa­joissa tunnistin erilaisia asiakas­ryhmiä. Työkirjan kohdistin digia­roille digilait­teiden käyttä­jille. Digiaran taitotaso on heikko mutta häneltä löytyy jokin digilaite ja verkko­yhteys. Digiarka tarvitsee tukea ja ohjausta digilaitteen käytöstä. Digiarka henkilö saattaa kokea ahdis­tusta ja pelkoa tekno­lo­giaan liittyen. Digiaran henkilön on myös tärkeää olla rohkea ja kokeilla uusia asioita. Jokainen oppii uutta omassa tahdissaan, ja digio­saa­minen ei ole poikkeus. On tärkeää muistaa, että jokainen voi oppia käyttämään digitaa­lisia laitteita lähtö­ta­sosta huoli­matta.

Digi- ja väestö­tie­to­vi­raston digitai­to­ra­por­tissa puhutaan digiroh­keu­desta. Kukaan ei ole vain digirohkea tai digipe­lokas, vaan ihmiset kokevat erilaisia tunteita digilait­teiden ja ‑palve­luiden käytössä. Tunteet riippuvat henkilön aiemmista kokemuk­sista, käsitel­tävän asian luonteesta, ympäröi­västä tilan­teesta ja itse palve­luista. Digirohkeus ei tarkoita pelkojen tai huolien puuttu­mista, vaan pikem­minkin niiden voitta­mista, jotta mahdol­lisuus kokeilla ja oppia avautuu. Digiroh­keuteen liittyy tietoisuus riskeistä sekä keinoista niiden välttä­mi­seksi. Digirohkeus auttaa pysymään mukana jatku­vassa tekno­lo­gi­sessa kehityk­sessä, vaikka se välillä saattai­sikin jännittää. (Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto 2022, 8)

Työkirja pitää sisällään digitai­toihin liittyvää materi­aalia.  Työkirjan kautta asiakkaat saavat tukea ja rohkeutta digitai­toihin. Myös ammat­ti­laiset voivat hyödyntää työkir­jassa olevia harjoi­tuksia asiak­kaiden kanssa. Työkirja sisältää harjoi­tuksia, linkkejä sivus­toille ja videoihin, jotka auttavat digitai­tojen kehit­ty­mi­sessä.

Oival­luksia, haasteita ja kasvua

Hankkeessa työskentely antoi minulle mahdol­li­suuden oppia uusia taitoja ja kehittää ammat­ti­tai­toani aivan erilai­sessa työym­pä­ris­tössä. Hankkeessa työskentely antoi myös mahdol­li­suuden tutustua erilaisiin ammat­ti­laisiin ja oppia heidän työsken­te­ly­ta­pojaan. Hankkeessa toimi­misen kautta sain paljon erilaisia näkökulmia ja ideoita digio­saa­miseen liittyen, joita vien eteenpäin sosio­nomin työhöni. Sosio­nomin harjoit­telun tekeminen hankkeessa oli erittäin palkit­sevaa ja se antoi minulle arvokkaan kokemuksen tulevaa työuraa varten. Se tarjosi mahdol­li­suuden soveltaa oppimaansa käytännön tilan­teissa ja oppia uusia taitoja.

Hankkeessa työsken­nel­lessäni havaitsin alussa mieti­tyt­täneet haasteet kuten oman osaamiseni tason riittä­väksi. Kohtasin tilan­teita ja tehtäviä, jotka olivat minulle täysin uusia. En kuitenkaan kokenut tilan­teita hanka­liksi vaan pystyin toimimaan tilan­teissa tehok­kaasti, kunhan sain itsevar­muuteni ja ammatil­lisen osaamiseni valjas­tettua. Vaikka osalli­suuteni hankkeessa ei ollut valtava, koin että osaami­sellani oli merki­tystä, koska ymmärsin erilaisten vahvuuksien rikas­tut­tavan hanketta.

Olen oppinut paljon erilaisia asioita kehit­tä­mistyön harjoit­te­lussa. Työym­pä­ristönä hanke on erilainen ja erityi­sesti aikatau­lu­tuksen merkitys on suuri, sillä kehit­tä­mis­työssä on tärkeää tietää, milloin tehtävät tulee suorittaa ja miten aikaa käytetään tehok­kaasti. Olen oppinut laatimaan realis­tisia aikatauluja ja priori­soimaan tehtäviä sen mukaan, mikä on tärkeintä kehit­tä­mis­työni onnis­tu­misen kannalta. Käytän­nössä tämä tarkoitti sitä että, työkirjan tekemiseen käyttämäni aika tuli sovittaa järke­västi yhteen työpa­jojen aikatau­lujen mukaan. Tässä mielestäni onnis­tuinkin. Oman toiminnan suunnittelu ja johta­minen on myös ollut merkittävä oppimis­ko­kemus. Olen oppinut, kuinka tärkeää on miettiä omia tavoit­teita ja kehit­tä­mis­koh­teita sekä suunni­tella konkreet­tisia toimia niiden saavut­ta­mi­seksi. Olen oppinut myös arvioimaan omaa työtäni ja tekemään tarvit­tavia muutoksia, jotta voin kehittää omaa osaamistani ja edistää kehitys­työtäni.

Kehit­tä­mistyön prosessi on ollut erittäin antoisa kokemus. Olen oppinut, kuinka kehit­tä­mis­työtä tehdään käytän­nössä ja mitä kaikkea siihen liittyy, kuten tiedon­keruu, analy­sointi ja toimen­pi­teiden suunnittelu. Olen saanut kokeilla erilaisia menetelmiä ja oppinut niiden sovel­ta­mista käytän­nössä. Hanke­toi­min­nassa toimivien yhteis­työ­ta­hojen kanssa työskentely on ollut erittäin arvokasta. Olen oppinut, kuinka tärkeää on hyvä kommu­ni­kaatio ja yhteistyö, jotta hanke voi onnistua. Olen myös huomannut, että hankkeissa erilaiset näkökulmat ja kokemukset rikas­tut­tavat ja edistävät hankkeen toimintaa.

Oman ammatil­lisen osaamisen tuominen käytäntöön on ollut merkittävä oppimis­ko­kemus. Olen oppinut, kuinka tärkeää on rohkaistua tuomaan omaa ääntä ja luovuutta esiin. Olen myös huomannut, että kun uskallan käyttää omaa osaamistani ja luovuuttani, kasvaa myös itsevarmuus ammatil­li­sessa osaami­sessa. Uusien asioiden kokei­le­misen kautta olen oppinut itsestäni myös paljon. Kehit­tä­mistyön kautta olen oppinut tunnis­tamaan omat vahvuuteni isojen kokonai­suuksien toteut­ta­mi­sessa. Olen yllät­tynyt siitä, miten hyvin onnistuin luomaan asiak­kaille sopivan sisäl­löl­lisen kokonai­suuden. Kuitenkin tämä harjoittelu on opettanut minulle, että kaiken ei tarvitse olla heti täydel­listä. Kehit­tä­mistyö on prosessi, jossa työtä kehitetään vähitellen palaut­teiden ja kommenttien avulla.

Digio­saa­misen ongelmat näkyväm­miksi

Olen jäänyt pohtimaan harjoit­telun jälkeen paljon digio­saa­misen merki­tystä sosiaa­lialan tulevana työnte­kijänä. Erityi­sesti ohjaajan roolia digituen antajana ja palve­luiden saata­vuutta siihen liittyviä ongelma kohtia. Digio­saa­minen ja digipal­velut pitävät sisällään paljon eri asioita ja sen näkyväksi tuominen on tärkeää terveys- ja sosiaa­lia­lalla. Tärkeäksi asiaksi nousi keskus­te­lujen kautta esille se, kuinka digitai­tojen oppiminen saataisiin asiak­kaille helpommin lähes­tyt­tä­väksi ja tätä kautta ihmiset rohkais­tui­sivat käyttämään digilait­teita sekä erilaisia digipal­ve­luita.

Haasteena digitaa­linen kuilu, koska erot digitaa­listen taitojen hallin­nassa eri väestö­ryhmien välillä on edelleen olemassa. Esimer­kiksi ikään­ty­neillä ja vähäva­rai­silla ihmisillä voi olla vaikeuksia päästä mukaan digitaa­liseen yhteis­kuntaan ja hyödyntää sen tarjoamia mahdol­li­suuksia. Yhteis­kun­nassa on vähän tietoi­suutta digio­saa­misen merki­tyk­sestä ja sen vaiku­tuk­sesta työelämään ja arkie­lämään. Digitaa­linen muutos ja sen vaiku­tukset ovat monimut­kaisia ja monita­hoisia, ja siksi on tärkeää, että yhteis­kun­nassa on laajaa ymmär­rystä siitä, miksi digio­saa­mista tarvitaan ja mitä sen kehit­tä­mi­sellä saavu­tetaan. Yksilöiden motivaatio ja kiinnostus digio­saa­misen kehit­tä­miseen vaihtelee suuresti. Jotkut ihmiset ovat innok­kaita oppimaan uutta ja hyödyn­tämään digitaa­lisia työkaluja, kun taas toiset eivät näe digio­saa­misen merki­tystä tai kokevat sen opette­le­misen vaikeaksi. (Hänninen, Karhinen, Pajula, Pihla­jamaa, Merisalo, Kuusisto, Taipale, Kääriäinen & Wilska 2021, 27–28, 39–40)

Tieto­turva- ja yksityi­syys­asiat ovat yhä tärkeämpiä digitaa­li­sessa yhteis­kun­nassa. Riittävä digio­saa­minen on nykyään merkit­tä­vässä roolissa esimer­kiksi työ- ja koulu­maa­il­massa. Vähintään välttävä toimisto-ohjelmien käyttö on edellytys yhä useam­malla alalla. Digitai­tojen puute voi näin johtaa jopa työttö­myyteen ja syrjäy­ty­miseen. Digio­saa­misen kehit­tä­minen edellyttää myös tietoa tieto­turvaan ja yksityi­syyteen liitty­vistä riskeistä ja käytän­nöistä. Paljon sosiaa­li­pal­ve­luita käyttävät ryhmät kuten ikään­tyneet ovat haavoit­tu­vassa asemassa rajoit­tuneen digio­saa­mi­sensa vuoksi. Heikkoa digio­saa­mista hyväk­si­käy­tetään rikoksien, kuten omaisuus­ri­koksien ja huijausten tekemiseen. (Uski 2022, 15–18) Harjoit­te­lussa huomasin, että useam­malle digia­ralle tieto­turva on pelottava asia. Digipal­ve­luiden kehit­tyessä myös siihen liittyvät tieto­turva asiat mieti­tyt­tävät monia harvemmin digipal­ve­luiden käyttäjiä. Kun käytämme digitaa­lisia palve­luita, joudumme usein jakamaan henki­lö­tie­to­jamme, kuten nimiä, osoit­teita ja maksu­tietoja. On ensisi­jaisen tärkeää, että näitä tietoja käsitellään luotta­muk­sel­li­sesti ja suojataan ulkopuo­li­silta uhkilta. Turval­listen sivus­tojen tunnis­ta­minen on vaikeaa koska digitaa­lisuus kehittyy hurjaa vauhtia. Useam­milla on vaikea pysyä mukana siinä mitä kaikkea tieto­turvaan liittyy ja mille sivus­toille on turval­lista laittaa omia tietojaan.

Haasteiden ratkai­se­minen edellyttää yhteis­työtä yhteis­kunnan eri osapuolten, kuten koulutus- ja työmark­ki­na­jär­jes­töjen, yritysten ja valtion välillä. Digio­saa­misen kehit­tä­mi­sessä on tärkeää huomioida eri väestö­ryhmien tarpeet ja mahdol­listaa laaja-alainen koulutus ja tietoi­suuden lisää­minen digitaa­lisen muutoksen vaiku­tuk­sista. (Hänninen ym. 15–6) Digio­saa­miseen panos­tetaan yhä enemmän mutta on otettava huomioon yhä enemmän sen ulkopuo­lelle jäävät. Digitukea tulisi olla helpommin saata­villa, erityi­sesti pienem­millä paikka­kun­nilla. On tärkeä tarjota matalan kynnyksen digitukea, joka tarjoaa opastusta ja neuvontaa digitaa­listen taitojen kehit­tä­miseen ja teknisten ongelmien ratkai­se­miseen. Digitaa­lisen tukipal­ve­lujen paran­ta­minen ja digituen saata­vuuden lisää­minen ovat tärkeää digitai­doista riippu­vaisen yhteis­kunnan kehit­tä­mi­sessä. Tarvitaan laajempia ja katta­vampia digitu­ki­pal­ve­luita, jotka ottavat huomioon eri väestö­ryhmien tarpeet.

Lähteet:

Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto. 2022. Digirohkea luottaa tulevaa. Digitai­to­ra­portti 2022. https://dvv.fi/documents/16079645/141915645/Digitaitoraportti+2022.pdf/4aef7918-6acd-b08b-12fb-f61739b2c8c7/Digitaitoraportti+2022.pdf?t=1669817591546. 15.5.2023.

Hänninen R., Karhinen J., Korpela V., Pajula L., Pihla­jamaa O., Merisalo M., Kuusisto O., Taipale S., Kääriäinen J. & Wilska T. 2021. Digio­sal­li­suuden käsite ja keskeiset osa-alueet. Valtio­neu­vosto. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163036/VNTEAS_2021_25.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 4.5.2023.

Mäkinen, M., Saikkonen, L. Muhonen, M. & Sihvonen, M. 2017. Päivit­tä­mät­tömät digitaidot jarrut­tavat ikään­tyvien työuraa. https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/85290/44289. 10.5.2023

Salonen, K., Eloranta, S., Hautala, T. & Kinos, S. 2017. Kehit­tä­mis­toi­minta ja kehit­tä­mis­me­ne­telmiä ammatil­li­sessa korkea­kou­lu­tuk­sessa. Tampere: Suomen Yliopis­to­paino Oy. https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf. 2.4.2023

 Tilas­to­keskus. 2023. Tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­minta. https://www.stat.fi/meta/kas/t_ktoiminta.html. 10.5.2023

Uski, J. 2022. Sosiaa­lityö muutok­sessa. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/79782/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-202202151510.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 3.4.2023.