Etusivu » Digiosaaminen on nopeimmin muuttuvaa osaamista – pysytkö vauhdissa mukana? 

Digio­saa­minen on nopeimmin muuttuvaa osaamista — pysytkö vauhdissa mukana? 

Tiedät varmas­tikin, että suoma­laista yhteis­kuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen digita­li­saation avulla. Monet liittävät digita­li­soi­tu­misen COVID-19-epide­miaan, joka sysäsikin liikkeelle digitaa­listen palve­lujen merkit­tävän kasvun myös sosiaali- ja tervey­sa­lalla. Epidemia ei kuitenkaan ollut perim­mäinen lähtö­kohta digita­li­soi­tu­miseen, vaan jo useita vuosia aiemmin asetettu tavoite, että Suomi on edellä­kävijä digita­li­saa­tiossa ja tekni­sessä kehityk­sessä (Digita­li­soidaan julkiset palvelut ‑kärki­hanke 2015–2019 ja Digita­li­saation edistä­misen ohjelma 2020–2023, Valtio­va­rain­mi­nis­teriö).  

Digita­li­saa­tiolla tarkoi­tetaan muutosta, jossa tieto- ja viestin­tä­tek­niikan digitaa­liset laitteet sekä palvelut lisään­tyvät arjen kaikissa eri toimin­noissa (Digitai­to­ra­portti 2022). Sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa tämä tarkoittaa, että lisätään kansa­laisten omia mahdol­li­suuksia huolehtia omasta tervey­destään ja elämästään. Eli kehitetään sähköistä tiedon­hal­lintaa ja sähköisiä palveluja. (Sote-tieto hyöty­käyttöön ‑strategia 2020.) Näin voidaan hillitä sosiaali- ja tervey­den­huol­to­me­nojen kasvua ja varmistaa työvoiman riittä­vyyttä.  

Suomi onkin onnis­tunut tavoit­teessaan erittäin hyvin. Suomi on yksi maailman kärki­maista julki­sissa sähköi­sissä palve­luissa, ja sijoittui EU:n digiver­tailun ykkös­si­jalle vuonna 2022 (Valtio­neu­vosto 2022). Sähköisten palve­lujen käyttö on lisään­tynyt merkit­tä­västi, ja vuonna 2020 Omakantaa käytti jo 64 % väestöstä (THL 2021).  

Voisiko tästä vetää sen johto­pää­töksen, että suoma­lai­silla on paras digio­saa­minen? Varmaankin, mutta paljon olisi osaami­sessa niin ammat­ti­laisten kuin kansa­laisten osalta vahvis­tet­tavaa.  

Digio­saa­minen sote-koulu­tuk­sessa 

Jos opiske­lijana arvioisit sinulla jo olevaa ja työssäsi edelly­tet­tävää digio­saa­mista, miten sitä kuvaisit? Osaisitko tarkemmin luetella, mitä digio­saa­misen osa-alueita hallitset? Osaisitko nimetä keskei­simmät sähköiset sosiaali- ja tervey­den­huollon asioin­ti­pal­velut, joita sinun tulisi työssäsi osata hyödyntää ja joiden käyttöä sinun tulisi ohjata asiak­kaillesi? Osaisitko arvioida asiak­kaiden digitaitoja ja nimetä keinoja, joilla edistää kansa­laisten yhden­ver­tai­suutta digiyh­teis­kun­nassa?   

Työelä­mässä tarvit­tavan digio­saa­misen voisi sanoittaa kompe­tenssina, osaamis­ko­ko­nai­suutena. Kompe­tenssit ovat käytössä sosiaa­lialan koulu­tuk­sessa, ja ne kuvaavat valmis­tuvien opiske­li­joiden osaamisen työelä­mä­vas­taa­vuutta.  Digio­saa­misen osalta kompe­tenssia ei erikseen ole, mutta työelä­mä­vas­taa­vuutta voisi sanoittaa jotenkin näin:   

Valmistuva opiskelija osaa hyödyntää tekno­logian ja digita­li­saation tarjoamia mahdol­li­suuksia työssään sekä osaa ohjata asiak­kaita digitaa­listen palve­lujen käytössä erilaisia toimin­taym­pä­ristöjä hyödyntäen.  Valmistuva opiskelija toimii digitaa­lisen aktii­visen kansa­lai­suuden edistäjänä sekä osaa edesauttaa käyttä­jä­läh­töisten digipal­ve­lujen kehit­tä­mistä.     

Sanoitus sovel­tuisi laajem­minkin sosiaali- ja tervey­den­huollon koulu­tuk­sista valmis­tu­ville. Digio­saa­minen on genee­ristä osaamista, joka on yhteistä kaikille sosiaali- ja tervey­den­huollon ammat­ti­lai­sille.  

Koulu­tuk­sissa digi näkyy koulu­tus­oh­jelmien omina polkuina, opinto­ko­ko­nai­suuksina ja ‑jaksoina, opetuksen sisäl­löissä sekä harjoit­te­luissa ja opinnäy­te­töissä. Yhteisiä opinto­jaksoja on mm. täyden­tävän osaamisen opinnoissa. Keväällä 2023 Karelian opintoihin on avautunut kaksi uutta digio­pin­to­jaksoa. Opiske­li­joille opinto­jaksot ovat ilmoit­tau­dut­ta­vissa Peppi-portaa­lissa. 

SS10044-3001 Etänä tehtävä ohjaus sote- ja työlli­syys­pal­ve­luissa 4 op 

Opinto­jak­solla tutus­tutaan etänä tehtävään ohjaukseen (käytetään myös sanaa digiohjaus) sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luissa. Opinto­jakson jälkeen tiedät etäoh­jauksen erityis­piirteet, osaat edistää asiakkaan toimi­juutta ja osalli­suutta etäoh­jauk­sessa ja osaat käyttää erilaisia etäoh­jausta tukevia työkaluja.  

Opinto­jakso toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, ja voit suorittaa opinto­jakson itsenäi­sesti oman aikataulusi mukaan. Opinto­jakso avautuu 1.4. ja suori­tusaikaa on 31.7.2023 saakka.  

SS10045-3001 Digiohjaus ja ‑tuki sosiaali- ja työlli­syy­salan asiakas­työssä käytän­nössä 5 op (3+2) 

Opinto­jak­solla syven­nytään tarkas­te­lemaan mm.: miten digita­li­saatio vaikuttaa sotealan työhön, mitä se tarkoittaa soteam­mat­ti­laisen arjessa ja mitkä ovat keskei­simpiä sähköisiä asioin­ti­pal­veluja. Lisäksi pääset harjoit­te­lemaan, miten ohjata asiak­kaita sähköisten palve­lujen käytössä.  

Opinto­jakso tarjoaa mahdol­li­suuden vahvistaa tietä­mystään sote-digita­li­saa­tiosta ja päästä aitoihin sote- ja työlli­syys­pal­ve­lujen toimin­taym­pä­ris­töihin harjoit­te­lemaan asiak­kaille annet­tavaa ohjausta sähköisten palve­lujen käytössä.  

Opinto­jakso avautuu maaliskuun alussa, ja suori­tusaikaa on kesäkuun alkuun saakka. Opinto­jakso alkaa itsenäi­sellä osuudella, jonka jälkeen pääset valit­semaan tarjolla olevista työelä­mä­pai­koista itsellesi mielui­simman ja siirryt antamaan asiak­kaille ohjausta sähköisten palve­lujen käyttöön. Paikkoja keväällä 2023 on tarjolla Joensuun kanta­kau­pun­gissa, Enossa ja Uimahar­jussa sekä Kiteellä. Ohjaukset tapah­tuvat välillä huhtikuun puoliväli toukokuun loppu, ja voit sovitella niitä omiin aikatau­luihisi sopiviksi. Ohjauk­sissa sinulla on vahva tuki sekä koululta että työelä­mästä, ja ohjausta voi toteuttaa joko yksin, opiske­lu­ka­verin tai pienryhmän kanssa.  

Digio­saa­minen edellyttää rohkeutta ja jatkuvaa oppimista 

Digio­saa­misen kehit­tä­minen ei pääty valmis­tu­miseen, vaan ajan tasalla pysyminen edellyttää jatkuvaa oppimista, harjoit­telua ja rohkeutta. Digitai­to­ra­por­tissa todetaan: “Tulevai­suu­dessa digitai­tojen eroja ei määritä vain se, minkä­laiset digitaidot meillä on. Eroja määrittää yhä enemmän se, minkä­laiset valmiudet meillä on oppia uusia digitaitoja.” (Digitai­to­ra­portti.) 

Tarvitaan myös rohkeutta olla osaamaton. Rohkeutta sanoa asiak­kaalle, että en tiedä, mutta katsotaan ja opetellaan yhdessä.  

“Jokainen meistä voi osaltaan rakentaa digiroh­keampaa yhteis­kuntaa tarjoa­malla tukea muille sekä salli­malla muille tilaa ja aikaa oppia.” (Digitai­to­ra­portti) 

Lähteet:  

Digitai­to­ra­portti 2022. Digi- ja väestö­tie­to­vi­rasto. 

Sote-tieto hyöty­käyttöön ‑strategia 2020. Tieto hyvin­voinnin ja uudis­tuvien palve­lujen tukena. Sosiaali- ja terveys­mi­nis­teriö 2014. http://urn.fi/URN:ISBN:978–952-00–3548‑8  

THL. Sähköisten palve­luiden käyttö on lisään­tynyt: joka viides asioi sähköi­sesti sosiaali- ja tervey­den­huol­lossa viime vuonna. Tiedote 7.6.2021. https://thl.fi/fi/-/sahkoisten-palveluiden-kaytto-on-lisaantynyt-joka-viides-asioi-sahkoisesti-sosiaali-tai-terveydenhuollossa-viime-vuonna  

Valtio­neu­vosto. Suomi EU:n digiver­tailun ykkös­si­jalle. Tiedote 28.7.2022. https://valtioneuvosto.fi/-//10623/suomi-eu-n-digivertailun-ykkossijalle  

Valtio­va­rain­mi­nis­teriö. Digita­li­saation edistä­misen ohjelma. https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma  

Valtio­va­rain­mi­nis­teriö. Sipilän halli­tuksen 2015–2019 digihankkeet. https://vm.fi/digitalisoidaan-julkiset-palvelut  

Kirjoit­tajat: 

Katja Sorjonen, Jaana Kurki, Nadja Marjomaa, Seija Ollaranta, Salla Anttila