Etusivu » Erilaisia asiakastarinoita digiyhteiskunnasta

Erilaisia asiakas­ta­ri­noita digiyh­teis­kun­nasta

Millaista digiyh­teis­kun­nassa on elää työttömän ihmisen näkökul­masta katsottuna? Millaisia heidän digitai­tonsa ovat? Miten digita­li­saation on vaikut­tanut heidän arkeensa ja palve­luiden käyttöön? Voivatko puutteel­liset digitaidot vaikuttaa työllis­ty­miseen?

Tiedon­keruu asiak­kaita osallis­ta­malla

Näihin ja muutamiin muihin kysymyksiin lähdimme hakemaan vastausta SoTyDigi-hankkeessa keväällä 2022. Sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden asiak­kaiden digitai­tojen ja digipal­ve­luiden käyttö­ko­ke­musten kartoit­ta­minen oli osa hankkeen kehit­tä­mis­pro­sessin ensim­mäistä vaihetta. Tavoit­teena oli saavuttaa nykytilan ymmärrys työttömänä olevien ihmisten näkökul­masta. Tapasimme kohde­ryhmän parissa työsken­te­leviä ammat­ti­laisia ja selvi­timme nykytilaa myös muista lähteistä, kuten aiemmista hankkeista ja tutki­muk­sista. Myös sosio­no­mio­pis­ke­lijat tekivät meille toimek­siantona tiedon­ke­ruuta ja asiak­kaiden haastat­teluja.

Arvokkain tieto saatiin kuitenkin työttö­miltä ihmisiltä itseltään kevään 2022 aikana tapah­tu­neissa kohtaa­mi­sissa ympäri maakuntaa. Maakun­ta­kier­rok­sella tapasimme laajan joukon työttömiä, joista osalla on erittäin hyvät digitaidot, kun taas osalla digitaidot ovat hyvin heikot, kuten väestössä noin yleen­säkin eroja taidoissa löytyi. Työttömän ihmisen näkökulma voi kuitenkin jonkun verran poiketa esimer­kiksi vastaavan ikäisen työelä­mässä olevan ihmisen kokemuk­sista. Seuraa­vaksi esittelen muutamia otteita työttömien ihmisten tarinoista digita­li­saation vaiku­tuk­sista omassa arjessaan.

Haasteita digiyh­teis­kunnan reuna­milla

Osa kohtaa­mis­tamme työttö­mistä ihmisistä on haasta­vassa tilan­teessa, koska heiltä puuttuu kokonaan esimer­kiksi oma älypu­helin. Kun samalta henki­löltä puuttuu lisäksi verkko­pank­ki­tun­nukset ja sähkö­pos­tio­soite, niin vaikeuksia arjessa väistä­mättä ilmaantuu. Eräs käyttäjä kertoi:

”Minulla on vain 10 vuotta vanha näppäin­pu­helin, eikä tieto­ko­netta, joten käyn maksa­massa laskut pankissa asioin­tiaikana. Pankki on auki kerran viikossa, joten laskujen maksu täytyy aikatau­luttaa hyvin. Verkko­pank­ki­tun­nuksia ei ole, vaikka pankista niitä on suosi­tel­tukin. Maksan jokai­sesta laskun maksusta 5 euroa, mikä tuntuu tietysti kalliilta.”

Jotkut henkilöt valit­sevat tarkoi­tuk­sella perin­teiset tavat asioida, hakea tietoa ja viettää vapaa-aikaa, mihin jokai­sella oikeus toki on. Moni kuitenkin saattaa kärsiä tilan­teesta joko enemmän tai vähemmän. Joskus voi olla vaikea itse tunnistaa, mistä itsea­siassa saattaa jäädä paitsi arjessa ja millaisia vaiku­tuksia hyvin heikoilla digitai­doilla esimer­kiksi palve­luiden hakemi­sessa on. Tällöin ihminen voi tarvita paljon apua työnte­ki­jöiltä, koska itsenäinen asiointi verkko­pal­ve­luissa ei onnistu. Eräs työntekijä kertoi:

”Kelan hakemukset asiak­kaani laittaa edelleen postitse menemään, mikä on ajoittain aiheut­tanut viivettä tukien maksussa, kun kirje täytyy asiakseen autolla käydä toimit­ta­massa eteenpäin postin matkaan. Jos jotakin asiaa täytyy selvittää, hän yrittää soittaa asiakas­pal­veluun tai pyytää apua minulta.”

Joidenkin työttömien ihmisten halut­to­muutta hyödyntää uusia verkko­pal­veluja voi juontaa esimer­kiksi siitä, että taustalla on aiempia huonoja kokemuksia viran­omai­s­asioin­nista ylipäänsä. Yksit­täinen huono asioin­ti­ko­kemus, olipa kyse live‑, puhelin- tai etäasioin­nista, voi leimata palvelun kokonai­suu­dessaan negatii­vi­seksi asiakkaan mielessä. Silloin hänellä voi olla vielä vaikeampi luottaa uusiin tapoihin asioida, jos vaikeuksia asioin­nissa on ollut jo ennestään ja lisäksi omissa digitai­doissa on puutteita. Eräs henkilö kertoi:

”En uskalla yksin tehdä (sähköistä) hakemusta, kun pelottaa, että jokin menee väärin tai painan väärästä kohdasta. Huolettaa, jos tuki jää silloin saamatta kokonaan. Haluan tehdä hakemuksen aina yhdessä oman työnte­kijän kanssa.”

Vaikka isolta osalta työttö­mistä ihmisistä löytyy jo älypu­helin ja monilta myös tietokone sekä toimiva verkko­yhteys, heidän digitai­doissaan saattaa silti olla isojakin haasteita. Ajanta­saisten laitteiden lisäksi tarvitaan osaamista käyttää niitä. Osa joutuu edelleen turvau­tumaan voimak­kaasti läheisten apuun, koska eivät itse osaa. Talou­dessa saattaa olla esimer­kiksi puoliso tai teini-ikäiset lapset, jotka auttavat laitteiden kanssa tai tekevät edelleen asioita henkilön puolesta. Puoliso kertoo:

”Tietokone löytyy meiltä kotoa, mutta sitä käytän lähinnä minä. Hoidan esimer­kiksi meidän perheen laskujen maksut verkko­pan­kissa. Puolison mielestä osaan tällaiset jutut paremmin, eikä hänellä sitä paitsi edes ole itsellään verkko­pank­ki­tun­nuksia.”

Joidenkin ihmisten pelko tai arkuus digiä kohtaan vähentää mahdol­li­suuksia opetella käyttämään verkko­pal­veluja itsenäi­sesti, vaikka periaat­teessa osaamista olisikin tai ainakin olisi kyky oppia. Työnte­kijän näkökul­masta tämä tarkoittaa sitä, että pelon taustalla olevat asiat kannattaa pyrkiä selvit­tämään, jotta asiakasta voi auttaa eteenpäin. Henki­löllä voi olla pelkoja esim. verkko­kau­passa maksa­miseen liittyen, mutta ne voivat olla voitet­ta­vissa, jos saa riittä­västi tietoa turval­li­sista maksu­ta­voista.

Helppo­käyt­töisiä digipal­veluja kaivataan

Kohta­simme paljon myös työttömiä ihmisiä, joiden digitaidot ovat hyvät. Moni heistäkin kuitenkin kokee, että osa digipal­ve­luista on vaikeita käyttää. Ongelma voi kuitenkin tällöin olla myös muussa kuin henkilön omissa digitai­doissa, kuten epämää­räi­sessä palve­lu­lu­pauk­sessa tai epäsel­vissä käyttö­oh­jeissa. Välillä käyttäjän onkin vaikea tietää, missä ”vika” ikään kuin on.

”Olen testannut joitakin verkko­pal­ve­luita myös viran­omai­s­asiointiin, mutta turhaudun herkästi, jos palvelu on jotenkin vaikea käyttää. Osa on toiminut hyvin, mutta olen usein törmännyt esimer­kiksi tilan­teeseen, jossa en tiedä milloin minuun ollaan yhtey­dessä. Siksi usein mieluummin soitan, koska en tiedä milloin saan vastauksen (sähköiseen) yhtey­den­ot­to­pyyntöön.”

Monet työttömät asiakkaat hyödyn­tävät jo digiä eri arjen asioiden hoita­mi­sessa säännöl­li­sesti, mutta uusim­mista digirat­kai­suista ei ole aina tarpeeksi tietoa. Miten ne toimivat ja mistä löytyvät? Myös mediassa esillä olleet verkko­hui­jaukset saattavat vähentää halua kokeilla uusia palveluja. Eräs käyttäjä kertoi:

”Osa sivus­toista näyttää epäilyt­tä­viltä, liian kaupal­li­selta, eikä niitä välttä­mättä uskalla edes kokeilla, ellei joku muu satu suosit­te­lemaan.”

Jokainen (meistä kaikista) kohtaa välillä arjessa haasteita, joita ei saa ratkaistua omilla taidoilla, mutta aina ei ole tietoa, mistä apua voisi kysyä arjen digion­gelmiin. Useat tapaa­mamme työttömät kokivat, että on epäselvää, mistä digiasioiden voisi saada tukea ja millaiseen tarkoi­tukseen apua on ylipäänsä saata­villa. Eräs työnhakija kertoi:

”Minulla on mielestäni ihan kohtuul­liset digitaidot, vaikka paran­ta­misen varaakin on. Mutta kerran en saanut työha­ke­musta ollenkaan lähetettyä eteenpäin, koska sivusto ei vain toiminut. En keksinyt missä vika on, enkä tiennyt mistä voisin kysyä apua. Työha­kemus jäi sitten kokonaan laitta­matta sillä kertaa.”

Jos digitai­doissa on vajeita, voi olla myös vaikea selvittää, miten ongelman voisi ratkaista kenties itsekin. Joskus esteenä voi olla esim. tiedon­hakuun liitty­västä osaami­sesta. Periaat­teessa moneen asiaan löytyy ratkaisu Googlen ihmeel­li­sestä maail­masta, mutta tiedon paljous tai ohjeiden kieli (englanti) voi jo itsessään aiheuttaa ongelmia.

Joukossa on myös osaajia

Tapasimme viime kevään reissuil­lamme myös eri-ikäisiä työttömiä ihmisiä, joilla on erinomaiset digitaidot. Toki heilläkin voi olla haasteita jollakin tietyllä digio­saa­misen osa-alueella, mutta lähtö­koh­tai­sesti he ovat taitavia älypu­helin ja tieto­koneen käyttäjiä, joilla on usein harras­tu­nei­suutta tekno­lo­giaan liittyen. He osaavat ratkaista itsenäi­sesti vaikei­takin pulmia eri ohjelmien kanssa.

”Jos en osaa jotakin ohjelmaa vielä käyttää, katson ohjeet Youtu­besta. Toden­nä­köi­sesti siis osaan, vaikka en olisi koskaan aiemmin käyttänyt.”

Monella nimenomaan nuorem­masta ikäluo­kasta digio­saa­mista ajatellaan tyypil­li­sesti olevan enemmän kuin ikään­ty­villä työikäi­sillä, mutta myös nuorilla voi olla isojakin haasteita digin kanssa arjessa. Kaikilla ei edelleenkään ole ajanta­saisia laitteita, mikä taas tarkoittaa, etteivät digitaidot kehity, koska ei pääse säännöl­li­sesti harjoit­te­lemaan.

”Kyllä minulla älypu­helin on, mutta tieto­ko­netta ei ole vara ollut koskaan hankkia, joten hyvin vähän on tullut koneella koskaan mitään tehtyä.”

Taita­vampien digikäyt­täjien haasteena saattaa olla myös yksit­täiset kiinnos­tuksen kohteet, johon saatetaan käyttää erittäin runsaasti aikaa esimer­kiksi tieto­ko­neella pelaa­minen. Samaan aikaan työelä­mässä ja opiske­luissa tarvit­tavien muiden taitojen harjoittelu saattaa jäädä vähem­mälle huomiolle. Erään käyttäjän kokemus:

”Pitkiä tekstejä en jaksa kirjoittaa, enkä osaa käyttää juurikaan Wordia tai Power­pointtia. En tarvitse tekstin­kä­sit­te­ly­oh­jelmia mihinkään.”

Joskus työelä­mässä tarvit­tavia (digi)taitoja ei siis vielä tunnisteta. Mistä taidoista voisi itselle olla hyötyä jatkossa työmark­ki­noille tai koulu­tukseen hakeu­tuessa? Taitavat digikäyt­täjät voivat hyötyä keskit­ty­mi­sestä työelä­mässä tarvit­tavien digitai­tojen kehit­tä­miseen esim. itsenäi­sesti opiskel­tavien verkko­kurssien avulla.

Miten tästä eteenpäin?

Tämän viime keväänä kerätyn asiakas­ym­mär­rys­tiedon pohjalta työstämme parhaillaan asiakas­seg­men­toin­ti­mallia, jossa asiakkaat on jaettu eri segment­teihin pohjautuen heidän digitai­toi­hinsa. Jokaiseen segmenttiin laaditaan asiakas­ta­ri­noita kuvaamaan tietyn asiakas­pro­fiilin piirteitä tarkemmin. Sosiaali- ja työlli­syys­pal­ve­luiden työnte­kijät ovat jo päässeet hyödyn­tämään asiakas­ko­ke­mus­tietoa palve­luiden kehit­tä­mi­sessä digin näkökul­masta SoTyDigi-hankkeen toteut­ta­massa palve­lu­muo­toi­lu­val­men­nuk­sessa syksyn aikana.

Eri asiakas­ryhmät hyötyvät erilai­sista ratkai­suista; toimin­ta­mal­leista ja palve­luista. SoTyDigi-hankkeessa muodostuva asiakas­seg­men­toin­ti­malli auttaa toimi­joita raken­tamaan (digi)palveluita huomioiden erilaisten asiak­kaiden tarpeet vaikkapa digitai­tojen harjoit­teluun. Ihmisten erilaiset tarpeet ja taidot tulisikin huomioida digipal­ve­luiden ja digituen suunnit­te­lussa. Jokai­sella ihmisellä on oikeus päästä osalli­seksi digiyh­teis­kunnan mahdol­li­suuk­sista omassa arjessaan.

Kirjoittaja Jaana Kurki

Jaana työsken­telee SoTyDigi-hankkeessa projek­ti­pääl­likkönä