Etusivu » Vuorovaikuttamassa verkossa (osa 2): Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Vuoro­vai­kut­ta­massa verkossa (osa 2): Hyvin suunni­teltu on puoliksi tehty

Edelli­sessä blogissa kirjoitin, että verkossa tapah­tuvan kohtaa­misen (koulutus, fasili­tointi, kokous ym.) tavoit­teena on saada osallistuja keskiöön. Hyvän vuoro­vai­ku­tuksen ja osallis­tujien osallis­ta­misen rinnalla aivan yhtä oleel­lista on, että käytössä on myös asian­mu­kainen sovellus (alusta), riittä­västi teknistä osaamista, hyvä käsikir­joitus, osallis­tavia työkaluja ja huumoria.

VIRTU-koulu­tuksen kehit­tänyt Heidi Wahl korostaa, että kaikki hyvä virtu­aa­li­sessa koulu­tuk­sessa ja fasili­toin­nissa lähtee hyvästä suunnit­te­lusta. Olennaista onkin, mille kohde­ryh­mälle tilaisuus suunnataan ja mitä sillä tavoi­tellaan. Onko kysymyk­sessä tiedonjako vai jonkin tiedon tai taidon oppiminen, ja tämän tiedon tai taidon mahdol­linen sovel­ta­minen. Esimer­kiksi webinaari ja virtu­aa­linen pienryh­mä­kou­lutus ovat kaksi eri asiaa, joten myös näiden tavoitteet ja materi­aalit ovat erilaisia. Pienryh­mä­ta­paa­minen omalle tiimille hoituu helposti video­neu­vot­teluna Teamsilla ja yksisuun­tainen tiedonjako eli webcast onnistuu Zoomilla. Vuoro­vai­kut­teinen webinaari tai virtu­aa­linen pienryh­mä­kou­lutus hoituvat parhaiten niiden toteut­ta­miseen suunni­tel­luilla alustoilla kuten Adobe Connec­tilla. Ennen sanottiin: ” kun väki vähenee niin pidot paranee.” Verkossa muista­kaamme tämä: ”kun osallis­tu­ja­määrä kasvaa, vuoro­vai­kutus vähenee.”  Tilai­suuden luonne ja vuoro­vai­ku­tuk­sel­lisuus vaikut­tavat siis todel­lakin alustan valintaan.

Wahl korostaa, että verkossa fasili­tointia auttaa dia dialta raken­nettu hyvä käsikir­joitus. Tämä selkeyttää myös ajan käyttöä, sillä verkossa toimitaan livekoh­taa­mista suora­vii­vai­semmin. Toisaalta kyllä osallis­tujat tarvit­sevat aivan saman huomion verkos­sakin, ja erityi­sesti selkeää ohjeis­tusta, mitä heiltä odotetaan aktii­visina dialogin osapuolina.  Voimme edesauttaa hyvän virtu­aa­lisen vuoro­vai­ku­tuksen synty­mistä lähet­tä­mällä etukäteen osallis­tu­mis­oh­jeita tai jopa ennak­ko­teh­täviä.

Koska kaikki olemme erilaisia oppijoina ja osallis­tujina, myös esitet­tävien materi­aalien tulee olla suunni­teltuja vuoro­vai­ku­tuk­selle ja kaikkia osallis­ta­valle keskus­te­lulle. Power­Pointit toimivat hyvin oppimis­ma­te­ri­aa­leina, jos ne on jäsen­nelty hyvin eikä niissä ole liikaa tekstiä: käytä enemmän kuvia sekä kaavioita ja puhu asioista. Tällainen aineisto sopii erityi­sesti visuaa­li­sille ja auditii­vi­sille oppijoille. Kaikille aisti­ka­na­ville sopivien videoiden avulla saat kerrottua asioita tiivis­te­tysti, mutta videot kannattaa pitää lyhyinä, parin minuutin pituisina.  Infograafeja käyttä­mällä taas helpotat visuaa­lisen omaksujan tiedon käsit­telyä. Mikä onkaan selkeämpi infograafi kuin televi­siosta tuttu sääkartta! Ja sellaisen voi luoda helposti Power Pointin SmartArt ‑grafiik­ka­työ­kalun avulla. Muista­kaamme, että diat toimivat pääosin visuaa­lisena tukena, sisältö muodostuu sinun ja osallis­tu­jiesi välisestä vuoro­vai­ku­tuk­sesta. Pyri välttämään monologia ja vaikka välillä väistä­mättä tulet puhumaan enemmän, sisällytä tällöinkin esityk­seesi lyhyitä aktivi­teetteja esimer­kiksi peukuilla, hymiöillä tai viittaa-toiminnon avulla.

Dialogia voi vahvistaa Teams ‑tapaa­mi­ses­sakin ilmai­silla työka­luilla (esim. Interactive presen­tation software — Menti­meter tai https://answergarden.ch/ eivät vaadi rekis­te­röi­ty­mistä), joilla voi tehdä nopeasti mieli­pi­de­mit­tauksia ja kysyä palaut­teita. On tärkeää muistaa opastaa ja rohkaista uusien työka­lujen käyttöä vaihe vaiheelta. Kuvit­teel­li­sessa ryhmä­ta­paa­mi­sessa aiheena voisi olla hankkeemme lempisana: digi. Kysyn aluksi osallis­tu­jilta: Mitä tulee mieleen sanasta digi? Vastauksia varten linkkaan chattiin sanapilvi ‑linkin, jonka kautta osallistuja pääsee kirjoit­tamaan vastauk­sensa. Osallis­tujat näkevät sanapilveen kertyviä sanoja, kun jaan näyttöni. Leppoi­sasti. Tai jos haluan aktivoida osallis­tujia enemmän, voin linkata digitai­to­testin https://digiprofiili.dvv.fi/ linkin chattiin, jolloin osallis­tujat pääsevät testaamaan omia digitai­tojaan. Tulokset voi pyytää joko kirjoit­tamaan chattiin tai kertomaan niitä ääneen.

Flinga — sovel­lusta http://www.nordtouch.fi/flinga/etusivu/ voi käyttää osana työpajaa, kun haluaa koota esimer­kiksi osallis­tuilta ideoita tai tehdä yhteen­vetoja osallis­tujien ajatuk­sista. Sitä voidaan hyödyntää koko tilai­suuden osallis­tu­jille tai myös jakau­tuessa pienempiin ryhmiin. Joskus haluamme myös kuvittaa keskus­telua, jolloin valko­taulut ovat oival­lisia – esimer­kiksi Mirossa https://miro.com/ voit pyytää osallis­tujia piirtämään, mitä ajatuksia aihe herättää.

Virtu­aa­li­sessa ympäris­tössä koros­tuvat hyvä valmis­tau­tu­minen ja varau­tu­minen myös tekno­logian yllätyksiin ja rauhal­lisena pysymiseen yllät­tä­vis­säkin tilan­teissa. Jos mahdol­lista, ota kaveriksi joku ”tuottaja”, joka varmistaa, että homma toimii edelleen, vaikka koneesi netti kaatuu tai sinä pyörryt. Sinun tehtävä on muistaa hengittää koko ajan! Muista, että et ole yksin, jokainen osallistuja seuraa kiihty­mistäsi, jos sinulta itsekont­rolli pettäisi. Huumo­rilla pärjää varmasti. Monesti myös osallis­tu­jilla on antaa teknisiä neuvoja, ota ne ilolla vastaan😊.

Muista harjoi­tella, harjoi­tella, harjoi­tella ja ottaa rohkeasti haltuun uutta tekno­logiaa.

Mukavia virtu­aa­lisia kohtaa­misia!

Kirjoittaja Seija Ollaranta

Seija osallistui Virtu-koulu­tukseen ja työsken­telee SoTyDigi-hankkeessa projek­ti­asian­tun­tijana

Lisätietoja Snellman Edun VIRTU ‑koulu­tuk­sesta:

Suomen­kie­linen VIRTU: https://snellmanedu.fi/tuote/virtuaalisen-koulutuksen-ja-fasilitoinnin-asiantuntijaksi-5-op-s22/

Englan­nin­kie­linen VIRTU: https://snellmanedu.fi/tuote/virtual-training-and-facilitation-skills-certificate-5-cr/