Etusivu » Vuorovaikuttamassa verkossa (osa 1)

Vuoro­vai­kut­ta­massa verkossa (osa 1)

SoTyDigi-hanke järjesti viime keväänä sosiaali- ja työlli­syy­salan toimi­joiden verkoston tapaa­misia Teamsissa, siis verkossa. Vaikka etäko­koukset ovat yleis­tyneet parin vuoden sisällä, olemme aina ensiker­ta­laisia uuden verkoston ja uusien ihmisten kanssa. Meillä kaikilla on erilaista opittavaa tekni­sesti verkko­työs­ken­te­lystä, mutta haasteita voi tulla myös osallis­tujien osallis­ta­mi­sessa ja sitout­ta­mi­sessa.

Sanotaan, että tekemällä oppii, ja se pätee myös tässä lajissa. Itse sain lisää oppia keväällä myös virtu­aa­lisen koulu­tuksen ja fasili­toinnin asian­tun­ti­jaksi ‑koulu­tuk­sesta (VIRTU) Snellman Kesäy­li­opis­tossa. Koulut­tajana toimi Heidi Wahl. Koulu­tuk­sesta sain vinkkejä hankkeem­mekin kehit­tä­mis­ta­voitteen näkökul­masta haasta­vaksi koettuun asiaan: asiak­kaiden etäoh­jaa­miseen eli ihmisten kohtaa­miseen verkossa. Sillä siitähän tässä on kyse; verkossa tapah­tu­vasta vuoro­vai­ku­tuk­sesta. Olipa se sitten ohjausta, koulu­tusta tai fasili­tointia, verkos­sakin tapahtuva vuoro­vai­kutus on aina ihmisten kohtaa­mista, näkemistä ja kuule­mista sekä ymmär­re­tyksi tulemista.

Mikään livekou­lutus tai fasili­tointi ei siirry sellai­senaan verkkoon. Joudumme sovel­tamaan sisältöä, esitys­tapaa ja jopa käytet­tä­vissä olevaa aikaa.  Pääpiir­teittäin toimitaan kuitenkin samalla tavalla ja samojen laina­lai­suuksien armoilla, mutta verkossa olemme vähän kuin sokkot­ref­feillä, ainakin aluksi. Kokemukseni mukaan verkossa haasta­vinta on se, jos emme tunne ennestään osallis­tujia. Jos mikkiä ja kameraa ei avata, jää kaikki havait­ta­vissa olevat vuoro­vai­ku­tukseen liittyvät elementit, kuten äänen­sävyt, eleet, ilmeet, muu kehon­kieli sekä käyttäy­ty­minen pimentoon. Voi vain kuvitella, miten tämä vaikuttaa ryhmäy­ty­miseen. Kameroiden aukai­se­minen ja käyttä­minen on enemmän kuin suosi­tel­tavaa ja siihen on rohkaistava. Ihanteel­lista olisi, jos osallis­tu­jilla olisi myös mahdol­lisuus tutustua toisiinsa ja kertoa jo alussa jotain itsestään: tulla näin nähdyksi ja kuulluksi.

Fasili­toijan yksi tärkeä tehtävä on osallistaa linjoilla olevia – siis aktivoida säännöl­li­sesti koko ”lähetyksen” ajan. VIRTU ‑koulu­tuk­sessa puhuttiin ns. 4 minuutin säännöstä. Käytän­nössä kelloa ei tarvitse vahtia, mutta osallis­ta­mista tulee olla melko tiheään (noin 4 minuutin välein) ja säännöl­li­sesti, jotta osallis­tujan mielen­kiinto säilyy eikä hän lähde esimer­kiksi verkko­kaup­paos­tok­sille tai lue sähkö­posteja. Osallis­ta­misen tarkoitus on sitouttaa osallis­tujat.

Aloita esityksesi tai tapaa­misesi tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti ja varmista, että ensim­mäiset minuutit vahvis­tavat aktii­vista ja vuoro­vai­kut­teista tekemistä. Luo turval­linen ympäristö ja pyri saamaan osallis­tujat vuoro­vai­ku­tukseen keskenään esimer­kiksi yhteisen orien­toivan tehtävän kautta. Osallistava fasili­taattori valmis­telee osallis­tujat esimer­kiksi lähet­tä­mällä ennak­ko­teh­tävän. Kun aloitat varsi­naista fasili­tointia tai koulu­tusta, voit kysyä osallis­tu­jilta esimer­kiksi miksi käsiteltävä aihe on tärkeä, tai pyytää osallis­tujia jakamaan kokemiaan haasteita aiheesta. Lue osallis­tujien vastaukset läpi ja pidä ne mielessäsi koko lähetyksen ajan.

Sitoudu itse pois puhuva pää ‑lähes­ty­mis­ta­vasta. Suunnittele aktivi­teetteja ja sitä, mitä osallis­tujat tulevat TEKEMÄÄN. Sen sijaan, että laittaisit näkyville dian, jossa on lista käsitel­tä­vistä asioista, pyydä osallis­tujia kertomaan omista tiedoistaan ja kokemuk­sistaan. Tai jos laitat näkyville esimer­kiksi agendan, kysy osallis­tu­jilta, mikä kohta on heille tärkein ja miksi. Anna osallis­tu­jille aikaa ajatteluun ja keskus­teluun.

Pidä kahta seuraavaa lausetta keskiössä:

- Mitä minä sanoin, mitä osallistuja olisi voinut sanoa?

- Mitä minä tein, mitä osallistuja olisi voinut tehdä?

Älä vain lue materi­aalia läpi, vaan ohjaa kohti keskus­telua ja ajattelua. Muista myös vuoro­vai­kut­teinen lopetus! Muista itsekin näkyä ja sijoita kamera silmien korkeu­delle. Ota sopiva etäisyys. Älä istu siten, että ikkuna on takanasi! Hymyile😊.

Mukavia virtu­aa­lisia kohtaa­misia!

Kirjoittaja Seija Ollaranta

Seija työsken­telee SoTyDigi-hankkeessa projek­ti­asian­tun­tijana