Etusivu » Kenelle etävalmennus sopii? Millaista on kuntouttava työtoiminta etävalmennuksena asiakkaiden mielestä?

Kenelle etäval­mennus sopii? Millaista on kuntouttava työtoi­minta etäval­men­nuksena asiak­kaiden mielestä?

Kuntou­tusta järjes­tä­ville ja tuotta­ville tahoille palve­lujen digita­li­sointi on herät­tänyt kysymyksiä muun muassa etäkun­tou­tuksen tieto­tur­vasta sekä siitä, millai­sille asiak­kaille etätek­no­logian käyttö soveltuu ja minkä­laisia inter­ven­tioita voidaan etäyh­teyksin toteuttaa. Etäkun­tou­tuksen hyödyn­tä­mistä puolletaan muun muassa sillä, että se mahdol­listaa palve­lujen saata­vuuden kaikille ja tuo kuntou­tuksen asiak­kaiden omaan toimin­taym­pä­ristöön. Etäkun­tou­tuksen käyttöönoton hidas­teena tai esteenä pidetään tekno­logian arvioitua kustan­nusta ja käytön vaikeutta, palve­lun­tuot­tajien ja asiak­kaiden asenteita tai osaamisen puutetta, epäilyjä tieto­turvaa kohtaan sekä riittä­mä­töntä verkko­yh­teyttä. (Salminen, Hiekkala & Stenberg 2016, 6.)

Etäval­mennus tarvitsee kuitenkin jonkin­laisia valmiuksia ja raameja ollakseen toimiva tapa toteuttaa kuntout­tavaa työtoi­mintaa. Joensuun Taitamon etäval­men­nusta toteut­tavat työval­men­tajat toivat ilmi, että etäval­mennus sopii parhaiten itsenäiseen työsken­telyyn kykene­ville valmen­tau­tu­jille, joilla on itseoh­jau­tu­vuutta, omatoi­mi­suutta, motivaa­tiota, kiinnos­tusta sekä halua ja valmiuksia käyttää etäval­men­nuk­sessa tarvit­tavia laitteita ja sovel­luksia. Tiedon­ha­ku­taidot ovat myös hyödyksi, esimer­kiksi mahdol­li­sissa tehtäviin liitty­vissä ongel­ma­ti­lan­teissa. Etäval­mennus on sopiva vaihtoehto tilan­teissa, joissa valmen­tau­tu­jalla on pitkä välimatka Taita­molle, liiken­neyh­teydet ovat heikot, valmen­tau­tu­jalla on fyysisiä tai psyyk­kisiä rajoi­tuksia kuten vaikea sosiaa­listen tilan­teiden pelko. Etäval­mennus voisi vaikean sosiaa­listen tilan­teiden pelon omaavan valmen­tau­tujan kohdalla toimia matalan kynnyksen palveluna ja ”ponnis­tus­lautana” kohti paikan päällä toteu­tet­tavaa kuntout­tavaa työtoi­mintaa. Vaati­muksena etäval­men­nukseen osallis­tu­mi­selle on internet-yhteys ja laite, jolla on pääsy tiimin etäval­men­nuk­sessa käytet­tä­ville alustoille. Laite voi esimer­kiksi olla älypu­helin, tietokone, tabletti tai jopa älyte­le­visio.

Sande­linin (2014) kirjal­li­suus­kat­sauk­sessa tuodaan ilmi, että kuntout­tavan työtoi­minnan asiak­kaiden tervey­dentila vaikuttaa keski­määrin heikolta, mielen­ter­vey­son­gelmat vaikut­tavat yleisiltä joukon keskuu­dessa. Selvi­tyk­sessä tuodaan ilmi myös se, että asiak­kaiden elämän­ti­lan­teisiin voi liittyä päihteiden ongel­ma­käyttöä, talou­del­lisia haasteita ja velkaan­tu­mista. Huomioi­tavaa on kuitenkin joukon hetero­gee­nisuus: kirjal­li­suuden perus­teella ei tule yleistää kaikkia kuntout­tavan työtoi­minnan asiak­kaita samaan ryhmään kuulu­viksi. (Sandelin 2014, 10–11.) Laissa kuntout­ta­vasta työtoi­min­nasta (2001) määrä­täänkin, että kuntout­tavan työtoi­minnan palveluun tulee kuulua sisältöä, joka edistää henkilön työ- ja toimin­ta­kykyä sekä elämän­hal­lintaa. Palvelu voi sisältää erilai­sissa toimin­taym­pä­ris­töissä tapah­tuvaa yksilö- tai ryhmä­oh­jausta. Henkilön tarvitsema tuki ja ohjaus tulee aina sisäl­lyttää palveluun. Palvelu tulee myös sovittaa yhteen muiden henkilön tarvit­semien palve­luiden ja tukitoimien kanssa. (Terveyden ja hyvin­voinnin laitos 2021.) Nämä vaati­mukset yhdessä kuntout­tavan työtoi­minnan asiak­kaiden erityis­piir­teiden lisäksi haastavat etäval­men­nuksen järjes­tä­mistä. Kuinka saadaan huomioitua jokainen valmen­tautuja yksilöl­li­sesti toimin­nassa ja tehtävien suunnit­te­lussa, kun asiak­kaiden kirjo on valtava ja jokai­sella on omanlaiset tarpeet ja tavoitteet?

Mutta mitä mieltä ovat itse kuntout­tavan työtoi­minnan asiakkaat etäval­men­nuk­sesta? 30 etäval­men­nukseen osallis­tu­nutta valmen­tau­tujaa vastasi laati­maamme Webropol-kyselyyn. Heistä 21 koki tykkää­vänsä etäval­men­nuk­sesta, kuusi taas ei. Loput kolme eivät osanneet sanoa, tykkää­vätkö etäval­men­nuk­sesta. Valmen­tau­tu­jista 20 toi ilmi halun jatkaa etäval­men­nuk­sessa tulevai­suu­dessa. Seitsemän ei halunnut jatkaa ja kolme ei osannut sanoa.

Tehtävien aihepii­ristä kysyt­täessä ilmeni, että eniten toivottiin tehtävien liittyvän oman tiimin aiheeseen, esim. tuunaus­tii­missä taiteeseen ja käsitöihin. Toiseksi eniten toivottiin tehtävien liittyvän mielen hyvin­vointiin ja kolman­neksi toivotuin aihe oli hyvin­vointi ja terveys. Vastaus­vaih­toeh­toina oli lisäksi uni, liikunta, ravinto, oman oppimis­tyylin selvit­tä­minen ja talouden hallinta. Jokainen näistä sai vähintään kuuden valmen­tau­tujan äänen. Lisäksi tehtävien toivottiin olevan valmen­tau­tujan itsensä valit­ta­vissa omat tavoitteet, tilanne ja jaksa­minen huomioiden. Tehtävien tekoon toivottiin luovia toteut­ta­mis­tapoja, esimer­kiksi kirjoit­ta­minen, valokuvaus tai askartelu. Joillekin etäpäi­ville toivottiin myös kevyempiä tehtäviä, kuten dokumentin katso­mista tai podcastin kuuntelua.

Reilu kolmasosa valmen­tau­tu­jista koki, että etäval­men­nukseen ei tarvitse tehdä muutoksia. Ne ketkä muutosta kaipa­sivat, toivoivat mahdol­li­suutta toteuttaa etäteh­täviä eri tavoin, esimer­kiksi piirtä­mällä tai äänit­tä­mällä. Valmen­tau­tujat näyttävät olevan pääosin tyyty­väisiä etäval­men­nuksen ohjeis­tuksiin ja saamaansa tukeen. Suurin osa valmen­tau­tu­jista koki, että etäteh­tävien ohjeis­tukset ovat olleet selkeitä, valmen­ta­jalta on saanut tarpeeksi tukea, valmen­tajaan on ollut helppo ottaa yhteyttä ja valmentaja on ollut riittä­västi yhtey­dessä. Eniten vaihtelua näyttää liittyvän palautteen saamiseen. Vain seitsemän valmen­tau­tu­jista oli täysin samaa mieltä siitä, että saa palau­tetta etäteh­tä­vistä.

Näyttää siltä, että valmen­tau­tu­jille tärkeää etäval­men­nuk­sessa on mahdol­lisuus tehdä tehtäviä, jotka aidosti vastaavat omia mielen­kiinnon kohteita, tavoit­teita ja tarpeita. Merki­tyk­sel­listä tehtävien sisällön lisäksi on myös se, millai­silla tavoilla tehtäviä voi toteuttaa. Oman tiimin aiheen lisäksi kiinnos­tusta on selvästi omaa hyvin­vointia kohtaan. Harjoit­te­lumme tuotoksena raken­nettu etäval­men­nuksen työka­lu­pakki sisäl­tääkin vinkkejä ja tehtä­väeh­do­tuksia, kuinka työval­mentaja voi huomioida toimin­ta­kyvyn eri osa-alueita etäval­men­nuk­sessa.

Kirjoit­tajat Roosa Rokkonen ja Krista Turunen

Roosa ja Krista ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sosio­no­mio­pis­ke­li­joita, joiden kanssa olemme tehneet opiske­li­jayh­teis­työtä SoTyDigi-hankkeessa.

Lähteet:

Laki kuntout­ta­vasta työtoi­min­nasta 189/2001


Sandelin, I. 2014. Kuntouttava työtoi­minta asiak­kaiden kokemana. Kirjal­li­suus­katsaus asiak­kaiden toimin­nalle antamista merki­tyk­sistä. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114912/URN_ISBN_978-952–302-154–9.pdf?sequence=1. 20.5.2022.


Terveyden ja hyvin­voinnin laitos. 2021. Kuntout­tavan työtoi­minnan sisältö. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/tyoelamaosallisuus/kuntouttava-tyotoiminta/kuntouttavan-tyotoiminnan-sisalto 20.5.2022.